Sporočilo za javnost: Štafeta semen, baza znanja, poročilo s posveta

 • BAZA ZNANJA 4
 • PRIHODNOST HRANE – ALI BOMO V PRIHODNOSTI JEDLI GENSKO SPREMENJENO ALI SNARAVNO PRIDELANO HRANO
 • PODELITEV ZAHVAL IN PRIZNANJ SODELUJOČIM V VSESLOVENSKEM GIBANJU OSKRBIMO SLOVENIJO – ŠTAFETA SEMEN

Marec, april 2024. Veseli nas, da se vseslovenskemu gibanju Oskrbimo Slovenijo – Štafeta semen pridružuje čedalje več ljudi, organizacij, somišljenikov. Napredni ljudi se zavedajo vprašljive prihodnosti in razpoložljivosti zdrave hrane in so se pripravljeni angažirati. Veliko zavzetih ljudi se vas je pridružilo na Celjskem sejmu Altermed&Flora na Izmenjevalnici semen in znanja ter na posvetu ali bomo v prihodnje jedli gensko spremenjeno ali sonaravno pridelano hrano. Podeljene so bile zahvale in priznanja sodelujočim v Oskrbimo Slovenijo – štafeta semena. Hvala in čestitamo.

Izvedena je bila največja Izmenjevalnica semen. Oskrbimo Slovenijo – Štafeta semen, kije vseslovensko gibanje, ki si prizadeva za samooskrbo in ohranjanje slovenskih semen. K gibanju je k aktivnemu pristopu je vzpodbudilo Združenja za trajnostno prihodnost Ekoci – eko civilna inicitiva Slovenije. Od leta 2011 dalje po vsej Sloveniji izvajajo izmenjevalnice semen starih avtohtonih sort. Veseli smo, da sedaj izmenjavo semen organizirajo civilne iniciative ali posamezniki, organizacije, šole in vrtci po več krajih v Sloveniji Civilna iniciativa Ekoci in Samooskrbni.net pa pomaga z obveščanjem, posredovanjem informacij o izvedbi štafete semen ter nudi lokalno podporo s strokovnjaki, dobrih praks in povezovanjem sodelujočih društev. Napredni sodelujoči, zavzeti ljudje so vsem tem času posejali na tisoče semen, naredili ogromno semenskih kroglic in bistveno poskrbeli za biotsko pestrost in povečanje samooskrbe, premost nanj, nadaljevanje tradicije in nadgradnjo novih znanj v času podnebnih sprememb. Vsako dejanje za trajnostno prihodost šteje.

PRIHODNOST HRANE

 1. Odgovore, kakšna bo in kakšno si želimo, smo iskali na zanimivem posvetu: “Ali bomo v prihodnje jedli gensko spremenjeno hrano ali sonaravno pridelano hrano?«. Vabljeni gostje odločevalcev politike, stroke in prikazi dobrih praks ter polna dvorana udeležencev je vzpodbuda k resnemu razmisleku in odločnim ukrepom o prihodnji prehranski varnosti. V času spremenjenih geopolitičnih razmer in novih tehnik tudi umetno pridelane hrane. Vprašanja in pobude so postavili tudi obiskovalci, podkrepili s podpisi, njihove pobude in pa so se zbirale ves čas sejma na razstavnem prostoru Ekoci.
 2. Iz posveta prihaja nedvoumno sporočilo odločevalcem, da si ljudje želijo transparentnega načina označevanja hrane vse od semena do končnega izdelka z razpoznavno označbo na deklaracijah, da bo kupec sploh vedel, kaj kupuje in lahko primerja tudi cene: na kakšen. način je bila hrana pridelana: v zemlji / konvencionalno ali sonaravno – ekološko biodinanamično ali permakulturno) ali v vodi (hidroponika, akvaponika, airponika) ali z umetno pridelavo hrane: umetno laboratorijsko pridelano meso, med, ter vzgoja čričkov, mokarjev ipd… Želijo, da se vsa hrana, ki ni pridelana v zemlji prodaja v ločenih trgovinah ali na posebnih oddelkih. Najti je potrebni način ponudbe slovenske hrane in proizvodov – morda tudi preko nove slovenske verige od kmeta preko zadrug do kupca z oznako Kupujmo slovensko, da bo kupec, ki se želi oskrbeti s slovensko hrano točno vedel, kje lahko najde izključno slovensko hrano.
 3. Nameravana zakonodaja o pridelavi rastlin z novimi genovskimi tehnikam in patentiranju semen pa naj se v primeru, da bi bila sprejeta v Sloveniji ne implementira, dokler niso raziskani vzroki kaj pomeni takšna pridelava za zdravje ljudi, živali, čebel in okolja.

 Ali se tudi vi strinjate s predlaganim?

Izvedena je bila največja vseslovenska semen in znanja, ki so jih izvedli sodelujoči gibanju Oskrbimo Slovenijo-štafeta semen in Samoskrbni.net, ki je bila zelo dobro obiskana. Na posvetu so bile podeljene zahvala in priznanja sodelujočim v vseslovenskem gibanju Oskrbimo Slovenijo – Štafeta semen. Podelila jih je državna sekretarka Eva Knez, Sanja Lončar, Samooskrbni, net, Irena Rotar, Združenje Ekoci, gubanje Oskrbimo Slovenijo-štafeta semen. Zahvale in priznanja so prejeli: dr.Martina Bavec, za prizadevanja za ekološko kmetijstvo v Sloveniji, Čebelarska zveza Slovenije za aktivnost posejmo 100.000 semenskih kroglic, Vrtec Slovenska Bistrica za prizadevanja prenosa znanj ohranjanja slovenskih semen, samooskrbe in trajnostne prihodnosti. Center za varstvo in delo Golovec Celje, ga. Mojca Murko za aktivnosti ohranjanja slovenskih semen in trajnostne prihodnosti, Center za varstvo in delo Golovec ga. Mateja Brinovec za aktivnosti ohranjanja slovenskih semen in trajnostne prihodnosti, Društvo gospodinj Spuhlja za aktivnosti Izmenjevalnice in ohranjanja slovenskih semen, g. Slavko Turšič za biodinamični sadjarski koledar in ohranjanje starih sadnih vrst. Priznanja so prejeli OŠ Artiče ga. Natalija Vahčič Za prenos znanj in aktivnosti: « Od semena do semena.« Za izvedene aktivnosti ohranjanja slovenskih semen in samooskrbe sonaravne pridelave in trajnostne prihodnosti, Društvo gospodinj Spuhlja, ga. Suzana Čeh Društvo gospodinj Spuhlja dr. Nataša Belšak Šel Vrtec “Otona Župančiča ” Slovenska Bistrica ga. Klavdija Čoh, Vrtec “Otona Zupančiča ” Slovenska Bistrica, ga. Leonida Lipovšek, ga. Nina Borko Bezjak in ga. Judita Kamenšek, Center za varstvo in delo Golovec ga. Ksenja Križnik Krajnc in OŠ Prebold, ga. Marjana Kladnik.

SPOROČILO ZA JAVNOST: Povzetek pobud z javnega posveta na temo »Ali bomo v prihodnosti jedli gensko spremenjeno ali sonaravno pridelano hrano?«

Združenje Ekoci s partnerji, vseslovenskega gibanja za povečanje samooskrbe in ohranjanje slovenskih semen, Društvo za celostno samooskrbo, Samooskrbni.net in Celjski sejem so dne 15.3.2024 v času celjskega sejma Altermed & Flora organizirali posvet na temo »Ali bomo v prihodnosti jedli gensko spremenjeno ali sonaravno pridelano hrano?«.

Iz posveta prihajajo ključna sporočila iz pobude, ki celostno naslavljajo odločevalce k učinkovitejšemu celostnemu pristopu k kmetijski politiki, zagotavljanju lastne prehranske varnosti, k zaščiti naravnih virov in izdelave k strategije Slovenije z konkretnimi ukrepi ohranjanja prednosti resursov, ki jih imamo. Poudarek je bil na pristopih z ohranjanjem tradicionalnih vrednot spoštovanja, poštenja, dela in narave, gradnji povezovanja in ohranjanja kulturne, naravne dediščine z nadgradnjo sodobnih znanj, ki podpirajo razvoj naš zelene dežele. Želijo več ekološke hrane in hrane pridelane v zmelji in jasno označitev hrane hrano ki ni pridelana v zemlji. Želijo da otroci v vrtcih jedo zdravo hrano in da niso poskusni poligon za nizkocenovno umetno pridelano hrano Z obširnimi pobudami naslavljajo predloge ukrepe ki bi lahko hitro rešili veliko težav. Poudarjajo, da je z globalizacijo večina naravnih virov in resursov pa tudi vrednot ogroženih. Zato želijo celostni pristop kot strategiji razvoja bio krožnega gospodarstva kot dolgoročne prednosti Slovenije za nadaljnji razvoj sedanjih in prihodnjih rodov Slovenije. Podrobne pobude so objavljene na spletni strani www.ekoci.si (https://ekoci.si/zadnje/pobude-iz-javnega-posveta-ali-bomo-v-prihodnosti-jedli-gensko-spremenjeno-ali-sonaravno-pridelano-hrano/), povzetek pobud pa je v nadaljevanju dopisa.

 1. NOVE GENOMSKE TEHNIKE PRIDELAVA RASTLIN IN PATENTIRANJE SEMEN

Pobude iz posveta nedvomno sporočajo, da kupci želijo, da morebitno sprejetje EU zakonodaje, ki določa pridelavo rastlin z novimi genomskimi tehnikam in patentiranju semen v Sloveniji ne uveljavi oz. se v implementacijo ne uvrsti, dokler ne bodo v daljšem časovnem obdobju raziskani vsi parametri vpliva tovrstnih semen in rastlin na zdravje, ljudi, čebel, živali in biotsko pestrost, če jih umestijo direktno v naravo.

Apelirajo na odločevalce, da izvedejo vse ukrepe za dolgoročno zaščito naravnih virov in zaščito kmetijsko zemlje, zaščitijo slovenska lokalna in avtohtona semena in uredijo status kmetijske pridelave, zagotovijo dolgoročne ukrepe za prehransko in izvedejo vse ukrepe za dolgoročno zaščito naravnih virov in zaščito kmetijsko zemlje, zaščitijo slovenska semena in uredijo status kmetijske pridelave, zagotovijo dolgoročne ukrepe za prehransko varnost in celostni pristop ustvarjanje trajnostne prihodnosti tudi kot razvojne priložnosti Slovenije.

 • KUPCI ŽELIJO VEDETI KAKŠNO HRANO KUPUJEJO. LOČEN STATUS HRANE, KI NI PRIDELANA V ZEMLJI.

Zbranih je ogromno podpisov kjer ljudje želijo, da se hrana pridelana v vodi in na umeten način v laboratorijih kot je umetno meso, umetni med ipd, jasno označi in se prodaja izključno v ločenih trgovinah ali na ločenih oddelkih v obstoječih trgovinah. Zato, da bodo kupci vedeli kaj kupujejo in med seboj znali primerjati cene.

Zato je potrebno za kmetijstvo opredeliti izključno tisto hrano, ki zraste v zemlji ter na vsekam izdelku označiti način pridelave – konvencionalno, integrirano, ali sonaravno (ekološko, biodinamično permakulturno). Dejavnost, ki pa se ukvarja s pridelavo hrane v vodi, hidroponika, akvaponika, airponika in umetno proizvodnjo mesa, medu in ostalih »izdelkov namenjenih za prehrano« nastalih v laboratorijih ali bioinižinerskimi tehnikami, ter hrano, ki vsebuje mokarje in čričke ter ostale žuželke ter seveda in gensko spremenjeno hrano, pa naj se opredeli kot gospodarska dejavnost proizvodnje in ne kmetijstva. Opazen je trend in lobiranje korporacij, da bi denar, ki je namenjen zelenem prehodu kmetijstva, dejansko dobili za razvoj industrijske pridelave v zaprtih sistemih, ki ni več kmetijstvo in bo le spraznilo državne blagajne, ter kmete, ki vztrajajo pri naravni pridelavi dodatno oslabili in prikrajšali za možnost preživetja. Zaradi tega je potrebno s sredstvi za spodbude kmetijstvu skrbno nameniti le za hrano, ki je pridelan av zmelji in odvisna od naravnih pogojev in podnebnih sprememb.

Na, pred in posvetom in na sejmu so se zbirali podpisi in dodatne pobude. Ljudje najbolj pogrešajo strategijo razvoja Slovenije, želijo, da se vzpostavijo pogoji za zaščito naravnih virov, kmetje opozarjajo na nepoštene odnose v prehranski verigi in nepošteno dodeljevanje subvencij.

Želijo več ekološke hrane in zaščito manjših kmetij, ki so tudi varuhi krajine, zato v pobudah, poslanih na MKGP predlagamo, da se manjše kmetije kot ambasadorjem trajnosti dodeli mesečni dogodek; minimalna plača s plačanimi prispevki za urejanje in vzdrževanje krajine ter z začetnimi sredstvi 10.000 nepovratnih sredstev zagotovi trajne nasade za vzpostavitev pridelave hrane Po trženju nad 10.000 € dohodka pa se jih normalno obdavči. To bi pomagali tudi k ohranitvi podeželja in pripomoglo k reševanju pričakovanega pomanjkanja delovnih mest, ki nedvomno prihaja. Z dodelitvi statusa ekološkega kmeta kot »trajnostnega ambasadorja« na malih kmetijah bi ohranili podeželje, Tukaj pa bi lahko Slovenija izkoristila nišne panoge za razvoj prehranske varnosti kot so zeliščarstvo, semenarstvo, čebelarjenje, sonaravna pridelava hrane – od semena do krožnika… Potrebno je dodatno razvijati obrt in podjetništvo, rokodelske centre in zagotovitev osnovne infrastrukture in pogojev ki omogočajo uravnotežen razvoj regij in omogočajo življene tudi na podeželju. Pomembne ukrep za zagotovitev več ekološke hrane je tudi ta, da Sklad kmetijskih zemljišč prednostno dodeli zemljišča v najem tistim kmetom, ki bodo poskrbeli za ekološko pridelavo hrane.

 • ZAŠČITA KMETIJSKE ZEMLJE IN NARAVNIH VIROV POLITIKE

IN IZDELAVA STRATEGIJE RAZVOJA SLOVENIJE

Z zaščito kmetijske zemlje naj se uvedejo takojšnji ukrepi za preprečitev zmanjševanja obdelovalne kmetijske zemlje, ki jo imamo sedaj le cca. 800 m na prebivalca.

Za novogradnje naj se prvenstveno uporabijo obstoječi resursi pozidave – uporabijo obstoječe parcele, obnova poslopja, obstoječa in obnovljena infrastruktura, ki se zaradi novih vlaganj ustavlja, V Sloveniji imamo veliko zapuščenih posestev, praznih lokacij, v 50 naseljih sploh ni prebivalcev. Pri prodaji vse zemljišč naj država uvede predkupno pravico in oddaja lastništvo za uporabo le v najem. Priča smo razprodaji kmetijske zemlje, ki jo kupuje država Vatikan – preko institucij; cca 800 ha gozdov na Gorjancih in ostalo tuje korporacije, tujci, ki kupujejo posestva ob naših mejah, tuje korporacije vključno z gospodarskimi subjekti, in propadajočo kmetije ob naših mejah in v notranjosti. Koliko je sploh še Slovenije, ki je lasti Sloveniji in državljanov Slovenije, se sprašujejo ljudje.

Predlagajo, da naj se takoj ustavijo se naj trenutne aktivnosti načrtovanja DPN suhih zadrževalnikov v Savinjski dolini. Po sedanjem DPN načrtovanju poplavne varnosti reke Savinje prioritetno s suhimi zadrževalniki bi bilo uničeno 1200 ha kmetijske zemlje, spremenila bi se mikroklima, pozebe in viharji bi lahko bili čedalje pogostejši in poslabšali bi se pogoji kmetijske pridelave. Podtalnica na širšem področju bi se še znižala, suša bi bila čedalje bolj verjetna Fakulteta za geografijo in povezanih študij je pripravila skupaj z mednarodno strokovnjakinjo na tem področju prof.drr. Ana Vovk in študenti, ki jih tudi vodi, vzporedne rešitve za poplavno varnost reke Savinje z vključitvijo ekomeridiacij, naprednih znanj modro zelene infrastrukture. Kaj predlagajo lahko prisluhnete na javni radijski oddaji Poglobljeno, RTV Slovenija, Radio Maribor na povezavi: https://365.rtvslo.si/arhiv/poglobljeno/175029063?fbclid=IwAR3tU0n9QoIe7X7-veaABHc5xxxh6Hh1JE5IohSAydDPNx0cmAwbGiFP3yA

Osnovne rešitve smo že podrobno opisali v dopisu, poslanim na Direkcijo za vode, objavljen pa je tudi na naši spletni strani: https://ekoci.si/zadnje/sporocilo-za-javnost-pobude-za-izboljsave-predstavljenega-dpn-savinjska-dolina-suhi-ali-mokri-zadrzevalniki/.

Predlagamo, da Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano skupaj z Ministrstvom za okolje takoj izvede mednarodni razpis za ponovno načrtovanje poplavne varnosti reke Savinje v izogib trajnostni škodi in vključi tudi napredna znanja ekomeridiacij ne samo gradbene in vodne stroke ter vključi domače in tuje strokovnjake. Vključiti je potrebno napredna znanja modro zelene infrastrukture – ekoremediacije v ukrepe poplavne varnosti – te so tudi pogoj za črpanje EU sredstev in ne samo gradbeni posegi, ki bodo odpeljali vodo iz doline takoj.

K večji pridelavi hrani za ljudi, ne večino za živali je potrebno vzpodbuditi konvencionalne kmete, ki potrebujejo za svoj razvoj – večja vlaganj robotizacijo, digitalizacijo in upoštevanje parametrov za ohranjanje prsti in naravo ohranitveno kmetijstvo in posodabljanje kmetijskih gospodarstev. Kmetijski sektor lahko več sredstev nameni tem kmetom, če se izloči industrijska, umetna hrana iz prejemanja subvencij za kmetijstvo.

Zato podajamo pobude, da se zagotovi dolgoročna prehranska varnost, vključno s semeni, in dovolj hrane v državnih rezervah tudi v času izrednih razmer. Vzpostavi se naj inovativna fleksibilno kmetijska politika, na kateri bi lahko temeljila strategija razvoja Slovenije, ki bi izkoristila potencial slovenske dežele – tudi poimenovanjem države za eko cono – eko vrt – bio regije Evrope, ki bi dajala dodano vrednost kmetijskim pridelkom, zelenemu butičnemu turizmu in povezanih panog, izgradi k izgradnji strategije razvoja Slovenije tudi z dejanji, ki temeljijo na biokrožem gospodarstvu, ki enakovredno obravnava osnovne parametre razvoje – ekologijo, etiko in ekonomijo, katere glavni vir je kmetijstvo ter ohranjanje naravnih virov.

Predlagamo vzpostavitev »Fair trade – Slovenija« – pravično trgovino za pravično porazdelitve deležev v kmetijstvu je nujna, saj spreminja način delovanja trgovine z boljšimi cenami, dostojnimi delovnimi pogoji in pravičnejšim dogovorom za kmete, delavce in končne porabnike. Zato je nujno, da se tudi na tak način uredi status kmetov, ki sedaj konkurirajo s cenami svojih pridelkov na s svetovnem trgu. Da bomo to možno doseči, je potrebna vzpostavitev slovenske pravične trgovina vzpostavitev odnosov v prehranski verigi – kmet – zadruga – slovenska trgovska veriga – kupec. Kako to storiti je opisano v celostnih pobudah, objavljenih na www.ekoci.si.

 • VEČ SLOVENSKE HRANE V JAVNIH NAROČILIH

Zagotoviti je potrebno večjo porabo slovenske hrane preko javnih naročil, da bodo otroci v vrtcih, bolniki v bolnicah in ostali uporabniki jedli zdravo slovensko hrano. Preprečiti je potrebno vključitev umetno pridelane hrane na jedilnike otrok dokler s ene ugotovi kaj to pomeni za njihovo zdravje. Predlagamo uvedbo pozitivno diskriminacije za slovenska živila pridelano čim bližje lokaciji uporabnika, saj ima takšna hrana najmanjši okoljski odtis pobrana je v pravi fazi zrelosti in čim naj odpadkov. Del sredstev iz subvencij pa je potrebno nameniti poleg kmetom, pa tudi distribuciji in končnemu porabniku javnih naročil. Strateški svet za prehrano naj določi osnovne parametre vključitev jedilnikov prednostno slovenske sezonske hrane. Potrebno je ter vzpostaviti proces izobraževanja na nivoju izvajalcev naročil. Predlagamo izvedbo simpozija o uporabi in načinu izvedbe slovenske hrane na celjskem sejmu v septembru 2024. Potrebno je izobraziti tudi kupce in otroke v šolah.

 • NAUČIMO OTROKE TUDI ZNANJA ZA ŽIVLJENJE

V izobraževalnem procesu je potrebno otroke naučiti znanj za življenje, z mesečnim naravoslovnim dnevom v naravi. Pomoč na kmetijah, tehnik preživetja, sajenja rastlin, semenskih kroglic, pogozdovanja, pomoči na kmetijah, uporabo divje hrane. Naučiti jih je potrebno zavedanja da lahko vsak s svojimi dejanji prispeva k trajnostni prihodnosti v vsem izobraževalnem procesu, uporabo divje hrane. Vsak šola in vrte naj ima eko vrt, gredice, zelišča. Tako bodo prihodnji rodovi pripravljeni tudi na življenje v izrednih razmerah. Uporabiti je potrebno dobre prakse, kot so Mrežo gozdnih vrtcev, Čebelarske zveze Slovenije, Eko šol, Dobre prakse vrtca Slovenska Bistrica, vseslovenskega gibanja za povečanja samooskrbe in ohranjanje slovenskih semen Oskrbimo Slovenijo – Štafeta semen, Samooskrbni.net ipd.

Zavedamo se, da je temelj vsega kar nas obdaja in daje možnosti za preživetje narava. Veseli smo lahko, da živimo v manjšem koščku raja naši Sloveniji, kjer zraste vse, kar damo v zemljo. Ali se bomo znali organizirati, da ne bomo tudi v času spreminjajočih se geopolitičnih razmer in podnebnih sprememb, da ne bomo lačni ne mi, ne naši otroci in ohranili deželo pa je odvisno od odločevalcev od aktivnih in naprednih ljudi, intelektualcev, stroke ki naj služi pravim vrednotam ter aktivnih dejanj vsakega posameznika, k kjer vsakdo od nas nekaj zna in zmore pri skupnem soustvarjanju prihodnosti. In kaj boste prispevali vi?

Širši opis pobud iz posveta je poslan odločevalcem ter naprednim medijem ter objavljen na spletni strani www.ekoci.si in www.zazdravje.net.

Za več informacij o pobudah nam pišite na elektronski naslov ekoci.si@gmail.com.

S spoštovanjem,

Za Združenje Ekoci in somišljenike pobud: Irena Rotar, predsednica združenja

Za Oskrbimo Slovenijo – Štafeta semen: Mateja Rotar

Za društvo Samooskrbni.net: Sanja Lončar

Za Semenjalnico: Maja Kolar

Za Mednarodni center za samooskrbo Dole: prof.drr. Ana Vovk

in ostali sodelujoči strokovnjaki in kmetje ter predstavniki zainteresirane javnosti pri pripravi pobud

Pobude iz javnega posveta »Ali bomo v prihodnosti jedli gensko spremenjeno ali sonaravno pridelano hrano?«

Združenje Ekoci s partnerji, Oskrbimo Slovenijo – Štafeta semen, vseslovenskega gibanja za povečanje samooskrbe in ohranjanje slovenskih semen, Društvo za celostno samooskrbo, Samooskrbni.net in Informacijsko središče Zazdravje.net in Celjski sejem so organizirali zanimiv posvet v času celjskega sejma Altermed & Flora, dne 15.3.2024, na temo »Ali bomo v prihodnosti jedli gensko spremenjeno ali sonaravno pridelano hrano?«.

V času, ko smo priča spremembi prehranskih sistemov, spremenjenih geopolitičnih razmer in podnebnih sprememb, postopku sprejema zakonodaje na EU ravni o novih genomskih tehnikah pridelave rastlin in patentiranja semen, težavam v kmetijski panogi, ponudbi hrane v trgovini, ki ni več pridelana v zemlji, ampak tudi v vodi ali v laboratorijih, potrebujemo celovit sistemski pristop k strategiji kmetijstva, k nadgradnji organizacije kmetijstva in strategiji prehranske varnosti. Hkrati pa je to lahko tudi hkrati produktivna priložnost za zeleni prehod Slovenije v eko cono – eko vrt – bio regijo Evrope. Z umestitvijo strategije Slovenije k biokrožnemu trajnostnemu gospodarstvu, katerega temelj je kmetijstvo. Udeleženci se zavedajo, da razvoja in napredka ni mogoče ustaviti, želijo pa upoštevanje previdnostih načel pri implementaciji zakonodaje.

Na posvetu se je zbralo veliko število ljudi, na katerem so bili tudi častni gostje – vidni predstavniki odločevalcev, politike, stroke in institucij ter nevladnih organizacij:

 • Eva Knez, državna sekretarka, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 • dr. Martina Bavec, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru,
 • dir. Andrej Simončič, Kmetijski inštitut Slovenije,
 • dr. Maja Kolar, Semenjalnica,
 • Sanja Lončar, Samooskrbni.net,
 • Irena Rotar, Združenje Ekoci, eko civilna iniciativa Slovenije.

Na podlagi odgovorov častnih gostov in informacij strokovnjakov,ekoloških kmetov  ter sodelovanja zainteresirane javnosti so pripravljene spodnje pobude.

Na posvetu in v času sejma je bilo zbrano večje število podpisov podpore k predlogom, ki so strnjeni v tem dopisu. Pripravljeni so s pomočjo strokovnjakov in sodelujočih naprednih članov združenja Ekoci s partnerji in Samooskrbni.net, Informacijskega središče zazdravje.net, društvo Samooskrbni.net, društva za biodinamiko, kmetov in zainteresirane javnosti  v tem dopisu.

Poleg novih pobud navajamo tudi nekaj tistih, ki so že bile podane v prejšnjih dopisih, a so ostale neuresničene. Iz predlaganih pobud je razvidno, da si državljani želimo transparentnosti pri nakupu hrane, ohranjanju naše zelene dežele in sistemskih ukrepov, ki bodo podpirali trajnostno prihodnost.

a)     S posveta prihaja nedvoumno sporočilo, da naj Slovenija v primeru, da bo sprejeta zakonodaja o novih genomskih tehnikah pridelave rastlin in patentiranju semen, ta uredba izvzame za implementacijo v Sloveniji, dokler ne bo v daljšem časovnem obdobju ugotovljeno, kaj to pomeni za zdravje ljudi, čebel in biotsko pestrost z upoštevanjem vseh načel etike, ekologije in ekonomije in nedotakljivost naravnih virov brez možne kontaminacije.

b)     Veseli smo, da je država sprejela sklep o zagotovitvi semen tudi v državnih rezervah, kajti brez semen ni hrane. Vendar v državnih rezervah ni  še niti enega zrnca semena. Potrebno je sprejeti ukrepe za povečano žlahtnjenje in zaščito slovenskih avtohtonih semen in vzpodbuditi ohranjevalce sort, ki bi zagotavljali tudi sprotno založenost s semeni v državnih rezervah. Veseli smo, da smo, da smo tudi z našimi prizadevanji pripomogli k temu, da je Ptujski žlahtniteljski center v državni rokah. V slovenski genski banki je kar 5400 vrst in sort semen, vendar se žlahtni premalo. Slovenska semena na trgu le težko kupite – minimalno 20 sort zelenjadnic, ter vsega skupaj le nekaj več kot 150 sort vključno s poljščinami, travniškimi rastlinami in ostalimi semeni. Širša obrazložitev o tem je bila že podana, napisano veliko člankov, želimo, da se uredijo ukrepi za zaščito lokalnih in avtohtonih semen in da se izvedejo spodbujevalni ukrepi za ohranjevalce slovenskih sort semen in poskrbi s ciljnimi ukrepi za ohranjanja naše kulturne in naravne dediščine, naših semen, ki smo jih izgubili že 80% z ustreznimi  ukrepi vse od semena do krožnika. Širša obrazložitev o tem je bila že podana, na to temo pa je nastalo tudi veliko člankov in drugih medijskih objav. Z ustreznimi ukrepi, ki bi za lokalni certifikat zahtevali da je lokalno vs ;od semena do krožnika, ki  bi lahko zagotovili večjo kredibilnost promociji lokalne hrane. (Trenutno veliko naših zaščitnih označb, dejansko pospešuje prodajo tujih surovin, ker cerfiticira le recepturo ali lokacijo izdelave končnega produkta.) Dodatne informacije o tem najdete na https://ekoci.si/zadnje/samooskrba-s-hrano-v-sloveniji-v-drzavni-rezervi-niti-zaklja-semen/.

c)     Prav tako vas prosimo za posodobljen seznam opis avtohtonih sort, ker ga na spletu razen iz leta 2013 ni mogoče dobiti, prav tako ni objavljen na KIS: https://ekoci.si/wp-content/uploads/2015/02/Opis-avtohtonih-in-tradicionalnih-sort31.pdf. Naprošamo, da MKGP še enkrat preuči odgovor, ki nam je bil podan na naše pobude, saj so se razmere na trgu že spremenile: https://ekoci.si/zadnje/odgovor-ministrstva-na-podane-pobude-glede-prehranske-varnosti/ .

d)     S posveta prihaja nedvoumno sporočilo odločevalcem, da si ljudje želijo transparentnega načina označevanja hrane vse od semena do končnega izdelka, z razpoznavno označbo na deklaracijah, da bo kupec sploh vedel, kaj kupuje in lahko primerja tudi cene; na kakšnih način je bila hrana pridelana: ali je bila pridelana v zemlji / konvencionalno ali sonaravno – ekološko, biodinamično ali permakulturno) ali v vodi (hidroponika, akvaponika, airponika) ali z umetno pridelavo hrane (umetno laboratorijsko pridelano meso, umetni med, ter vzgoja čričkov, mokarjev encimske tovarne… Pri tem mora je potrebno čimprej sprejeti previdnostne ukrepe, da se umetno pridelana hrana ne znajde na jedilnikih  šol in vrtcev dokler se ne ugotovi kaj to pomeni za zdravje otrok-ki naj ne bodo testni poligon za proizvode prehranskih tehnologij.

e)     Potrebno je zagotoviti ukrepe, da bo  zagotovljena dolgoročna prehranska varnost in da bodo otroci v šolah, vrtcih in bolniki v bolnicah ter preko javnih naročil lahko jedli zdravo hrano.

f)       Udeleženci so izrazili pobudo, da se vsa hrana, ki ni pridelana v zemlji, novimi tehnologijami,  prodaja v ločenih trgovinah ali na posebnih oddelkih. Najti je primeren način označevanja ponudbe slovenske hrane in proizvodov – nadgraditi obstoječe označevanje izbrana kakovost – morda Kupujmo slovensko. Potrebno je zagotoviti trgovske police za slovenske kmetijske proizvode in okrepiti agroživisko panogo pridelavo z višjo dodano vrednostjo morda tudi preko nove slovenske verige od kmeta preko zadrug do kupca z oznako Kupujmo slovensko, da bo kupec, ki se želi oskrbeti s slovensko hrano točno vedel, kje lahko najde izključno slovensko hrano. Podajamo pobudo nove definicije, kaj je kmetijstvo, v smislu pridelave hrane in ohranjanja naravnih virov.

g)     Podani so predlogi kot pobuda odločevalcem, da se sprejmejo ukrepi za zaščito podeželja, tudi malih kmetij, ohranjanje naravnih virov, zaščito kmetijske zemlje, vode, čistega zraka, in da se omogočijo boljši pogoji pridelovalcem za sonaravno pridelavo hrane v zemlji s vzpodbujanjem nišnih panog: čebelarstvo, zeliščarstvo, semenarstvo, trajnostna pridelava sadja in poljščin, sonaravno pridelane hrane od »Semena do krožnika.« Več o tem pišemo v nadaljevanju.

h)     Takoj je potrebno sprejeti  dodatne ukrepe za zaščito kmetijske zemlje in ohranjanje vodnih virov.

i)       Ponovno naj se preuči umeščanje suhih zadrževalnikov v Savinjski dolini, umestijo naj se sonaravne rešitve, kot so akumulacijska jezera, mejice, vzporedne struge, mokrišča.

j)       Po sedanjem DPN načrtovanju poplavne varnosti reke Savinje prioritetno s suhimi zadrževalniki bi bilo uničeno 1200 ha kmetijske zemlje, spremenila bi se mikroklima, pozebe in viharji bi lahko bili čedalje pogostejši in poslabšali bi se pogoji kmetijske pridelave. Podtalnica na širšem področju bi se še znižala, suša bi bila čedalje bolj verjetna. Predlagamo, da se pri  načrtovanju naj  upoštevajo spremenjeni pogoji pretočnosti reke Savinje od tisočih odvoženih ton gramoza iz Savinje, ki so jo izvedli v marcu 20024 in se bo bistveno izboljšala pretočnost reke, kar bo pripomoglo k poplavni varnosti. Sedanji načrtovalci poplavne varnosti ne želijo prisluhniti  prebivalcem, niti napredni stroki in sploh ne vključujejo nič od 147 poslanih pobud  na osnovni DPN.  Univerza v Maribor,  Fakulteta za geografijo in povezanih študij je pripravila skupaj z mednarodno strokovnjakinjo na tem področju prof .drr. Ana Vovk in  študenti, ki jih tudi vodi,  vzporedne rešitve  za poplavno varnost reke Savinje z vključitvijo  ekomeridiacij, naprednih znanj modro zelene infrastrukture.  Kaj predlagajo lahko   prisluhnete na javni radijski  oddaji Poglobljeno, RTV Slovenija, Radio Maribor na povezavi: https://365.rtvslo.si/arhiv/poglobljeno/175029063?fbclid=IwAR3tU0n9QoIe7X7-veaABHc5xxxh6Hh1JE5IohSAydDPNx0cmAwbGiFP3yA

Osnovne rešitve  smo že podrobno opisali v dopisu, poslanim na Direkcijo za vode, objavljen pa je tudi na naši spletni strani: https://ekoci.si/zadnje/sporocilo-za-javnost-pobude-za-izboljsave-predstavljenega-dpn-savinjska-dolina-suhi-ali-mokri-zadrzevalniki/.

Predlagamo, da Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  skupaj z Ministrstvom za okolje takoj  izvede mednarodni razpis za ponovno načrtovanje poplavne varnosti reke Savinje v izogib trajnostni škodi in vključi  tudi  napredna znanja ekomeridiacij  ne samo gradbene in vodne stroke ter vključi domače in tuje strokovnjake. Vključiti je potrebno napredna znanja modro zelene infrastrukture – ekoremediacije v ukrepe poplavne varnosti – te so tudi pogoj za črpanje EU sredstev in ne samo gradbeni posegi, ki bodo odpeljali vodo iz doline takoj.

Celoten dopis lahko preberete spodaj.

Sporočilo za javnost iz posveta “Ali bomo v prihodnosti jedli gensko spremenjeno ali sonaravno pridelano hrano?” ter podelitve priznanj in zahval za projekt “oskrbimo slovenijo – Štafeta semen”

Celje, 15.03.2024

Na Celjskem sejmu Altermed & Flora je bil organiziran zanimiv posvet: “Ali bomo v prihodnje jedli gensko spremenjeno hrano ali sonaravno pridelano hrano?«  Vabljeni gostje odločevalcev politike, stroke in prikazi dobrih praks ter polna dvorana udeležencev je vzpodbuda k resnemu razmisleku in odločnim ukrepom o prihodnji prehranski varnosti. V času spremenjenih geopolitičnih razmer in novih tehnik tudi umetno pridelane hrane. Vprašanja in pobude so postavili tudi obiskovalci, podkrepili s podpisi, njihove pobude in pa so se zbirale ves čas sejma na razstavnem prostoru Ekoci. Podeljena so bile tudi zahvale in priznanja sodelujočim v vseslovenskemu  gibanju za povečanje samooskrbe in ohranjanje  slovenskih semen Oskrbimo Slovenijo – Štafeta semen.

Iz posveta prihaja nedvoumno sporočilo odločevalcem, da si ljudje želijo transparentnega načina označevanja hrane vse od semena do končnega izdelka z razpoznavno označbo na deklaracijah, da bo kupec sploh vedel, kaj kupuje in lahko primerja tudi cene: na kakšnen. način je bila hrana pridelana: v zemlji / konvencionalno ali sonaravno – ekološko biodinanamično ali permakulturno) ali v vodi (hidroponika, akvaponika, airponika) ali z umetno pridelavo hrane: umetno laboratorijsko pridelano meso, med, ter vzgoja čričkov, mokarjev ipd…

Želijo, da se vsa hrana, ki ni pridelana v zemlji prodaja v ločenih trgovinah ali na posebnih oddelkih.  Najti je potrebni način ponudbe slovenske hrane in proizvodov – morda tudi preko nove slovenske verige od kmeta preko zadrug do kupca z oznako Kupujmo slovensko, da bo kupec, ki se želi oskrbeti s slovensko hrano točno vedel, kje lahko najde izključno slovensko hrano. Nameravana zakonodaja o pridelavi rastlin z novimi genovskimi tehnikam in patentiranju semen pa naj se v primeru, da bi bila sprejeta v Sloveniji ne implementira, dokler niso raziskani vzroki kaj pomeni takšna pridelava za zdravje ljudi, živali, čebel in okolja.

Več informacij o posvetu najdete spodaj.

Sporočilo za javnost projekta OSKRBIMO SLOVENIJO – ŠTAFETA SEMEN 2024 – baza znanja 2

 • VABILO NA POSVET NA CELJSKI SEJEM ALTEREMED&FLORA
 • VSESLOVENSKA IZMENJENJAVALNICA SEMEN
 • PODELITEV PRIZNANJ
 • DOGODKI

Spoštovani,

Z veseljem vas vabimo na celjski sejem Altermed & Flora in posvet na temo »Ali bomo v prihodnje jedli gensko spremenjeno ali sonaravno pridelano hrano?«. Kot častni gostje so vabljeni predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, predstavniki institucij in društev, ki lahko pripomorejo odgovoriti na ta aktualna vprašanja glede bodoče prehranske varnosti. Na posvetu bodo podeljena tudi priznanja sodelujočim v vseslovenskem gibanju Oskrbimo Slovenijo – štafeta semen, ki so že izvedli aktivnosti do 1.3. 2024. Ob posvetu bo potekala tudi največja vseslovenska Izmenjevalnica semen in cepičev starih sadnih vrst in znanja v Sloveniji. Sodelujočih v vseslovenskem gibanju oskrbimo Slovenijo – štafeta semen je vse več.

Po Sloveniji se že dogaja že mnogo aktivnosti: vrstijo se predavanja, tečaji za presajanje sadik, delijo se znanja, otroci, invalidi sejejo, sadijo in izdelujejo semenske kroglice. K sodelovanju pa se prijavljajo se tudi tisti, ki želijo sodelovati v skupnih aktivnostih sooskrbe na način Oskrbovalnica desetinka.

Z veseljem vas vabimo k nadaljnjim aktivnostim, ki jih predstavjamo v nadaljevanju in na Celjski sejem Altermed&Flora.

1)    POSVET, PODELITEV PRIZNANJ IN VSESLOVENSKA IZMENJEVALNICA SEMEN IN CEPIČEV

a)    Vabilo na posvet

Vljudno vas vabimo na marčevski sejem Altermed & Flora – zeleni sejem za samooskrbo in zdrav način življenja. V okviru tega sejma bomo v petek,15.3.2024 ob 12.30 uri v dvorani Celjanka na Celjskem sejmu izvedli posvet na temo »ALI BOMO V PRIHODNOSTI JEDLI GENSKO SPREMENJENO ALI SONARAVNO PRIDELANO HRANO?«. Po posvetu bosta sledi podelitev priznanj sodelujočim v projektu Oskrbimo Slovenijo – Štafeta semen ter Vseslovenska izmenjevalnica semen, znanja in cepičev  starih sadnih vrst.

Na posvet so vabljeni častni gostje:

–        Eva Knez, državna sekretarka, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,

–        dr. Martina Bavec, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru,

–        dr. Ana Frelih Larsen, članica strateške skupine za prehrano Vlade RS, Ecologic Institute,

–        dir. Andrej Simončič, Kmetijski inštitut Slovenije,

–        dr. Maja Kolar, Semenjalnica,

–        Sanja Lončar, društvo Samooskrbni.net,

–        Irena Rotar, Združenje Ekoci, eko civilna iniciativa Slovenije.

Iskali bomo odgovore na vprašanja: Ali bomo v prihodnosti jedli gensko spremenjeno hrano? Kaj prinašajo nove uredbe o semenskem materialu in novih genomskih tehnikah? Kakšne rizike to prinaša in kakšna prihodnost se obeta ekološki pridelavi, če obveljajo predlagane Uredbe. Ali bomo še lahko sejali domača semena prilagojena našemu okolju? Kako pridelano hrano bodo jedli otroci v vrtcih in šolah, bolniki v bolnicah in kakšna bo na domačih krožnikih? Kako smo prehransko varni na osebni, lokalni in kako na državni ravni? Ali bo gensko spremenjena hrana, laboratorijsko meso, črički, mokarji ustrezno označena na slovenskih policah? Kaj lahko naredimo da postanemo samooskrbni s svojimi semeni in rastlinskim materialom. Kakšne dobre prakse že imamo v Sloveniji? Kako lahko naredimo kot posamezniki, kakšna je vloga institucij in kaj države? Katere sorte semen se ohranjanjajo in katere žlahtnijo v okviru genske banke Slovenije? Na posvetu lahko sodelujejo tudi udeleženci posveta s svojimi pozitivnimi predlogi in vprašanji. Vljudno vabljeni.

b)    Podelitev priznanj sodelujočim v projektu Oskrbimo Slovenijo – Štafeta semen

POMEMBNO:

Priznanja za sodelovanje boste prejeli vsi sodelujoči, ki ste se prijavili za sodelovanje, ki boste želeli, v petek, 15. marca 2024 ob 12.30 uri v Dvorani Celjanka na sejmu Altermed& Flora.  Pred tem bo izveden posvet na temo »ALI BOMO V PRIHODNJE JEDLI GENSKO SPREMENJENO ALI SONARAVNO PRIDELANO HRANO« z zanimivimi gosti. Vljudno vabljeni!

Prosimo vse, ki želite prejeti priznanje, da najkasneje do 05.03.2024 pošljete podatke:

·        Ime in priimek osebe (vzgojiteljice, učiteljic, vodja društva ipd.) in sodelujočih pri izvedenih aktivnosti. Nekateri bodo podeljena priznanja uporabili kot dokazilo za napredovanje v službi.

·        Naziv ustanove, društva, v kolikor želite, da se dokumentu navede tudi naslov.

·        Poročilo o izvedenih aktivnostih do 01.03.2024 ali načrtovanih aktivnostih, na povezavi: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclmymcWpZ9zp_DXvc8kEGJhlu8akOr-re5e_bkFOj-s95JVQ/viewform, ki je osnova za izdajo Priznanja.

Vse navedeno pošljite na elektronski naslov ekoci.si@gmail.com.

c)     Vseslovenska Izmenjevalnica semen in cepičev starih sadnih vrst

Vabimo Vas na največjo izmenjavalnico semen in sadnih vrst. Na njej se bodo predstavili:

·        posamezni lokalni odbori društva Samooskrbni.net,

·        Vrtci Slovenska Bistrica

·        posamezni lokalni odbori društva Ajda ter

·        Sadjarsko društvo Borovnica . G. Slavko Turšič, eden izmed večjih strokovnjakov na področju sadjarstva v Sloveniji,  bo prvič predstavil tudi Slovenski biodinamični koledar in prinesel v izmenjavo cepiče starih sadnih vrst, ki jih v svojem sadovnjaku vzdržuje kar 150 sort.

Če se želite na tej Izmenjevalnici predstaviti tudi vi, nam to sporočite s prijavo do 05.03.2024 na elektronski naslov ekoci.si@gmail.com, da vam pošljemo ustrezno dokumentacija za sodelovanje.

Izmenjevalnica poteka tako, da nadaljujemo tradicijo naših prednikov izmenjave semen. Podelimo ali izmenjamo simbolično količino semen: 11 zrnc semen letos podarimo ali izmenjamo, drugo leto najmanj 11 zrnc izmenjamo, ko že pridelamo svoje seme in najmanj 11 zrnc semen shranimo v svojo, društveno ali društveno gensko banko. Seveda je semena potrebno opreminiti z izpolnjenim ustreznim potnim listom semena, da vemo, kakšne domače sorte semen imamo. Obrazec vam bomo poslali ob prijavi (kot navedeno zgoraj). Če imate staro semen in bi želeli, da postane del nacionalne genske banke vam lahko pomagamo pri dokumentaciji za vpis semena v ohranitveno sorto, da jo boste lahko poslali na Kmetijski inštitut Slovenije.

Več informacij najdete v spodnji datoteki.

Vabilo na posvet “Ali bomo v prihodnosti jedli gensko spremenjeno ali sonaravno pridelano hrano?”

Ekoci –  Eko civilna iniciativa Slovenija, združenje za trajnostno prihodnost, Oskrbimo Slovenijo – Štafeta semen – vseslovensko gibanje za povečanje samooskrbe in ohranjanje slovenskih semen
Društvo Samooskrbni.net in Celjski sejem d.d. vas vljudno vabimo 
na sejem Altermed&Flora –  zeleni sejem za samooskrbo in zdrav način življenja na

 • POSVET “ALI BOMO V PRIHODNOSTI JEDLI GENSKO SPREMENJENO ALI SONARAVNO
  PRIDELANO HRANO?”
 • PODELITEV PRIZNANJ SODELUJOČIM V OSKRBIMO SLOVENIJO – ŠTAFETA SEMEN
 • IZMENJEVALNICA SEMEN IN ZNANJA TER CEPIČEV STARIH SADNIH VRST

ki bo v petek 15.3. 2024 ob 12.30 uri v dvorani Celjanka na Celjskem sejmu.


Vabljeni častni gostje:
– Eva Knez, državna sekretarka,  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– dr.  Martina Bavec, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru,
– dr. Ana Frelih Larsen, Ecologic Institute,
– dir. Andrej Simončič, Kmetijski inšitut Slovenije 
– dr. Maja Kolar, Semenjalnica,
– Sanja Lončar,  Samooskrbni.net,
– Irena Rotar, Združenje Ekoci, eko civilna iniciativa Slovenije. 
 
Skupaj častnimi gosti bomo iskali odgovore na pomembna vprašanja.

 • Ali bomo v prihodnosti jedli gensko spremenjeno hrano? Kaj prinašajo nove uredbe o semenskem materialu in novih genomskih tehnikah pridelave rastlin?
 • Kakšne nevarnosti to prinaša in kakšna prihodnost se obeta ekološki pridelavi, če obveljajo predlagane Uredbe?
 • Ali bomo še lahko sejali domača semena prilagojena našemu okolju?
 • Kako pridelano hrano bodo jedli otroci v vrtcih in šolah, bolniki v bolnicah in kakšna bo na domačih krožnikih?
 • Kako smo prehransko varni na osebni, lokalni in kako na državni ravni?
 • Ali bo gensko spremenjena hrana, laboratorijsko meso, črički, mokarji
  ustrezno označena na slovenskih policah? 
 • Kaj lahko naredimo da postanemo samooskrbni s svojimi semeni in
  rastlinskim materialom?
 • Kakšne dobre prakse že imamo v Sloveniji?
 • Kaj lahko naredimo kot posamezniki, kakšna je vloga institucij in kaj države?
 • Katere sorte semen se ohranjanja in katere žlahtnijo v okviru genske
  banke Slovenije?
 • Kje kupiti slovenska semena? Ali imamo v državnih rezervah kaj semen?

Na posvetu lahko sodelujejo tudi udeleženci posveta s svojimi pozitivnimi predlogi in vprašanji. Veseli smo častnih gostov, ki lahko slišijo probleme ljudstva in predloge. Po posvetu oblikujemo pobude, ki
jih pošljemo odločevalcem. Veseli smo, da je iz preteklih posvetov, kar nekaj pobud bilo vključenih v zakonodajo.

Več informacij najdete v spodnji datoteki.

OSKRBIMO SLOVENIJO – ŠTAFETA SEMEN 2024 – Baza znanja 1, dogodki

 • PRIROČNIK – BAZA ZNANJA 1 – SEMENA IN SEMENSKE KROGLICE
 • DOGODKI

Spoštovani,

Združenje Ekoci in društvo Samooskrbni.net se zahvaljujemo vsem, ki ste se odločili, da boste sodelovali v vseslovenskem gibanju za povečanje samooskrbe in ohranjanje slovenskih semen in trajnostno prihodnost, Oskrbimo Sloveniijo – štafeta semen.

Veselimo se vaših aktivnosti, ki ste jih napovedali, da jih boste izvedli in s tem vzpodbudili še ostale, da se aktivirajo v vrtcih, šolah društvih, knjižnicah institucijah. Posajeno bo na tisoče semen, podano ogromno znanja in narejeno veliko semenskih kroglic.

Zaradi dodatnih vprašanj smo podaljšali rok za prijavo do 14.02.2024, ki jo lahko. Najdete na povezavi https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckBzd2GDWnThk9taKtclVMieEXk11ZaeGXcptZLVzlVT6gjg/viewform, kamor lahko povabite tudi vaše prijatelje; saj skupaj zmoremo več.

Kot dogovorjeno, vas bomo sproti obveščali, kako do znanja in o napovedanih dogodkih, ki nam jih boste poslali. Od 15.-17.3.2024 se vidimo v živo na Celjskem sejmu, na sejmu Altermed & flora, kjer bodo prvi sodelujoči, ki bodo podali poročilo o izvedenih aktivnostih, že prejeli priznanja za sodelovanje ter lahko sodelovali na Izmenjavalnici semen in znanja ter cepičev starih sadnih vrst.

BAZA ZNANJA 2024/ 1

 1. S SEMENI SE VSE ZAČNE. SO BOGASTVO NARODA, DEŽELE. BREZ SEMEN NI HRANE, NITI BIOTSKE PESTROSTI. Kulturna in naravna dediščina, ki jo ohranjamo na način, da jo sejemo, izmenjujemo, ohranjamo za naslednje leta, v temnih prostorih ali v semenskih kroglicah. Na kakšen način ohranjati semena pa so potrebna znanja, ki jih je potrebno osvojiti ponovno, saj se v vmesnem času niso prenašala iz roda v rod.
 1. Objavljamo gradiva, ki vam bodo v veliko pomoč. Objavljena so na spletni strani drušva Samooskrbni.net. Na tej povezavi pa lahko brezplačno dostopate do gradiv:

povezavi: https://www.samooskrbni.net/blog/stafeta-semen-2024đ

 1. Predlagamo, da najprej pogledate video: »Kaj pomeni za prehransko varnost, če bo sprejeta nova zakonodaja o novih genomskih tehnikah in patentiranju semen«. Najdete ga na povezavi: Prihodnost semen in samooskrbe s semeni (10 min).
 2. Predlagamo, da si pogledate tudi predavanje Uvodno predavanje o pridelavi in ohranjanju semen.
 3. Vabljeni tudi na ogled ostalih filmov in gradiva na temo, kako pridelovati posamezne vrste semen, kako dolgo ohranijo kaljivost in ostale pomembne informacije na navedem linku zgoraj.
 • SEMENSKE KROGLICE – POSEJMO SLOVENIJO PONOVNO

Semenske kroglice so učinkovit način ohranjanja in sejanja semen brez prekopavanja. Sestavljene so iz ene tretjine gline, ter dveh tretjin humusa, zmešane z vodo in semeni. Če jih posušimo lahko semena ohranimo več let ali uporabimo kadar želimo. Lahko pa jih posejemo tudi sveže. Kroglice v obliki cmoka lahko posejemo ročno ali z droni. Semenska kroglica se pomočjo gline pričvrsti tudi tam, kjer je morebiti zemljo, humus odnesel plaz, poplave, požar. Ko na semensko kroglico pade dež, se začne čudežni proces. Humus v semenski kroglici omogoča hrano semenu, da vzkali in prične rasti.

Veseli smo, da so pobudi o sejanju semeskih kroglic Združenja Ekoci prisluhnili tudi odločevalci. Potem, ko smo v letu 2022 aktivisti in somišljeniki Oskrbimo Slovenijo – Štafeta semen posejali prve testne semenske kroglice na Krasu je tudi Zavod za gozdove Slovenije posejala prvi hektar semenskih kroglic na Krasu. Veseli nas, da je k izdelavi semenskih kroglic letos pristopila tudi Čebelarska zveza Slovenije, ki bo s svojimi instruktorji z znanjem pomagala šolam in vrtcem pri izdelavi semenskih kroglic, da ne bodo lačne ne čebele, ne ljudje. Lahko pa se pridružite tudi akciji sajenja medovitih rastlin, ki ga organizira Čebelarska zveza Slovenije dne 23.04.2024.

Semenske kroglice so čudovita rešitev za posaditev domačega vrta, za sajenje sončnic ob živih mejah, za sejanje zelenic z belo in aleksandrijsko deteljo tam, kjer potrebujemo čvrste korenine in nam npr. zelenic ni potrebno kositi.

Uporabimo jih lahko za sajenje prehranskega gozda semeni koščic domačih češenj, hrušk, jabolk, za sajenje brežin, brežin in v gozdovih s semeni dreves.

Sejejo lahko vsi, tudi tisti ki nimajo zemlje svoje zemljišča V tujini je poznan »Guerilla gardening« kjer sejejo kroglice na javnih površinah tam, kjer se ne strinjajo z javno rabo prostora: npr, če so posekali drevesa na javnem prostoru, aktivisti posejejo semenske kroglice s semeni ali koščicami dreves. V Sloveniji želimo, da se semenske kroglice sejejo v soglasju z lastniki.

 1. Obvezno uporabite avtohtona, domača semena, ki so prilagojena našemu okolju ali pridelana na ekološki ali biodinamični ali permakulturni način.
 2. Če potrebujete več informacij o tem, kaj dati v namenske kroglice in kje dobiti glino, če je ne boste nabrali sami ter kakšna semena kliknite na: https://www.amarant.si/.

In še dodatne informacije:

 1. Če potrebujete informacije katera so avtohtona slovenska semena, lahko kliknete na: https://ekoci.si/wp-content/uploads/2015/02/Opis-avtohtonih-in-tradicionalnih-sort31.pdf
 2. Informacije o avtohtonih semenih lahko dobite tudi na slovenski genski banki semen: Kmetijskem inštituti Slovenije ali kliknete na link: https://www.kis.si/
 3. Če bi želeli sejati semenske kroglice v gozdu se obvezno obrnite na Zavod za gozdove Slovenije: www.zgs.si;

KAKO NAREDITI SEMENSKE KROGLICE

 1. Predlagamo, da pogledate video na povezavi: Kako naredimo semenske kroglice ali na https://www.youtube.com/watch?v=DBMj41qH75A.
 2. Predlagamo, da pogledate, kako so naredili v lanskem letu semenske kroglice v OŠ Kotlje: Izdelava semenskih kroglic v POŠ Kotlje https://www.youtube.com/watch?v=f9gHrAF0-nA.
 3. Kako pa izgleda sejanje v naravi pa si lahko ogledate na primer sejanja semenskih kroglic na Krasu: https://www.youtube.com/watch?v=DBMj41qH75A&t=6s.
 4. V priponki je letak, ki podrobneje opisuje zakaj POSEJATI SLOVENIJO PONOVNO, tudi tam kjer so bili požari, kjer je voda odnesla humus, in tam kjer želimo, da ohranimo biotsko pestrost in da poskrbimo, da ne bod lačni ne sedanji ne prihodnji rodovi
 5. NAPOVEDNIK DOGODKOV, KI JIH PRIPRAVLJAJO SODELUJOČI V OSKRBIMO SLOVENIJI ŠTAFETA SEMEN
 1. Zoom predavanje: 8. 2.2024 ob 20. uri – Kako semenimo brokoli, cvetačo, redkvice – zoom predavanje ki ga prireja društvo Samooskrbni.net bo tokrat odprto tudi za prijavljene v štafeti semen. Predavala bo Sanja Lončar. Dogodka se lahko udeležite s klikom na povezavo: https://us06web.zoom.us/j/81234644632?pwd=FQPoqFmsDePtMwtTKFOU8Say00n46x.1 – Meeting ID: 812 3464 4632 – Passcode: semena
  1. Predavanje: Semenarstvo na Ptuju in genska banka Kmetijskega inštituta Slovenije, predava Darko Vernik, ter Izmenjava semen dne 13.2. 2024 ob 17.00 uri, organizira Društvo gospodinj Spuhlja Marjetica.
  1. Predavanje: Ali bomo v prihodnje jedli gensko spremenjeno hrano in sejali patentirana semena, predava Irena Rotar, dne 9.2.2024 ob 17.00 uri, Hortikulturno društvo Radeče.
  1. Otvoritev Knjižnice semen od 6. marca ob 18. uri 2024, v zelenem kotičku II. nadstropja Mestne knjižnice Kranj na Gregorčičevi ulici 1.
  1. Izdelava semenskih kroglic v knjižnici Šentvid, predava Irena Rotar, torek, 12.3.2024, ob 17.00 uri.

Dobrodošli.

Z veseljem pričakujemo vaše napovednike dogodkov ter poročila o izvedenih aktivnostih. Skupaj zmoremo vse.

Mnogo užitkov v soustvarjanju prihodnosti vam želimo.

Za Ekipa Oskrbimo Slovenijo-štafeta semen, Združenje Ekoci, društvo samooskrbni net s partnerji in somišljeniki, Irena Rotar, pred. Združenja Ekoc. Eko civilna iniciativa Slovenije

ŠTAFETA SEMEN 2024 – POVABILO K SODELOVANJU

ALI BOSTE SODELOVALI V VSESLOVENSKEM GIBANJU ZA POVEČANJE SAMOOSKRBE IN OHRANITEV SLOVENSKIH SEMEN – OSKRBIMO SLOVENIJO – ŠTAFETA SEMEN 2024?

PRIJAVITE SE K SODELOVANJU!

Sodelujoči v vseslovenskem gibanju Oskrbimo Slovenija – Štafeta semen, gibanje za povečanje samooskrbe in ohranjanje slovenskih semen, delujemo že od leta 2012 dalje aktivno v slovenskem prostoru. Vzpodbudilo ga je Ekoci – eko civilna iniciativa Slovenije s somišljeniki. Vsako leto pa se pridružuje čedalje več zavednih ljudi, kjer vsak na svoj način in skupaj sestavljamo mozaik k celostni samooskrbi na nivoju gospodinjstva lokalne skupnosti in širše. Letos bomo posebno pozornost namenili semenskim kroglicam, ki omogočajo daljše shranjevanje semen in omogočajo sejanje semen brez prekopavanja, tudi na požariščih, plazovih in tam, kjer je voda odnesla humus in drugih za to primernih zemljiščih.

Aktivno sodeluje tudi Društvo Samooskrbni.net s svojo dragoceno Bazo znanja, ki nudi sodelujočim nekatere katere pomembne brezplačne vsebine: kako od semen do sonaravno pridelane hrane in krožnika.

Za več informacije obiščite spletno stran Štafete semen 2024: https://www.samooskrbni.net/blog/stafeta-semen-2024.

 1. PRIJAVNICA ZA SODELOVANJE V GIBANJU V OSKRBIMO SLOVENIJA – ŠTAFETA SEMEN

Če nameravate tudi vi širiti znanje, kako povečati samooskrbo s sonaravno pridelano hrano, zelišči, sadjem, sejali semena, izdelovali semenske kroglice, ustvarjali svoje ali skupnostne vrtove, sadili sadna drevesa, pridelovali sonaravno, organizirali izmenjevalnice semen, sadik, znanja in dobrin, se lahko prijavite na povezavi: PRIJAVNICA ZA SODELOVANJE V OSKRBIMO SLOVENIJA – ŠTAFETA SEMEN 2024 (google.com) do 30.1.2024.

Za več informacij obiščite spletno stran www.ekoci.si ali nas kontaktirajte na elektronski naslov ekoci.si@gmail.com.

ZAKAJ BI SODELOVALI TUDI VI?

Ker le skupaj zmoremo več. V vseslovenskem gibanju Oskrbimo Slovenijo – Štafeta semen sodeluje le zavzeti napredni ljudje, ki jim je mar za prihodnost sedanjih in prihodnjih rodov spoštujejo tradicijo in jo nadgrajujemo s sodobnimi znanji. Ker se zavedamo pomena prehranske varnosti za sedanje in prihodnje rodove, ohranjanja slovenskih semen ter naravnih danosti Slovenije.

Sodelovanje v gibanju je brezplačno. Sodelujoči bodo imeli ugodnosti pri dostopu do nekaterih brezplačnih gradiv v bazi znanja Samooskrbni.net, brezplačne e-novice, na njihovo željo pa bodo dobili tudi priznanja po predhodno poslanem poročilu glede na aktivnost, ki so jo izvedli in dobili priznanja na Celjskem sejmu, Green Vita, Altermed in MOS Celje.

BAZA ZNANJA

Sodelujočim bodo v pomoč informacije Bazi znanja. Zelo uporabna znanja, ki vam bodo v vzpodbudo in nasvete, veliko uporabnih predavanj in znanj, kako povečati samooskrbo vse od semena dalje, najdete s klikom na povezavo Samooskrbni.net: https://www.samooskrbni.net/blog/stafeta-semen-2024.

Na Facebook straneh Oskrbimo Slovenijo – Štafeta semen in Ekoci pa boste našli tudi objave in znanja nekaterih uradnih institucij ter naprednih nevladnih in strokovnih organizacij, ki delujejo na tem področju.

DOGODKI

Objavljene bodo tudi možnosti ogleda dobrih praks, ki jih bo organiziral Ekoci ali društvo Samooskrbni.net, pridruženi partnerji ali sodelujoči na svojih lokacijah, kar bomo objavili najmanj enkrat mesečno. Vsi, ki boste kliknili na blog Samooskrbni.net;   boste  lahko na lastno željo prejemali tudi brezplačne e-novice.

Dogodke bomo sproti objavljali tudi na spletnih omrežjihkot dogodek na Facebooku na straneh Oskrbimo Slovenijo – Štafeta semen in Ekoci ter na spletni strani www.ekoci.si.

Vse, ki se bodo prijavili za sodelovanje v Pozitivni točki gibanja Oskrbimo Slovenijo – Štafeta semen vabimo, da vsaj 10 dni pred izvedbo dogodka za širšo javnost, pošljete sporočilo z informacijo o dogodku v Messenger Facebook strani Oskrbimo Slovenijo – Štafeta semen ali na elektronski naslov ekoci.si@gmail.com, Dodate še svojo spletno povezavo kjer  ste objavili vaš dogodek, da bomo lahko tudi organizatorji o vaših dogodkih v napovedniku dogodkov obveščali javnost.

 • POROČILO O IZVEDENIH  AKTIVNOSTIH

OSKRBIMO SLOVENIJO – ŠTAFETA SEMEN 2024 IN PRIZNANJA ZA SODELOVANJE

Vsi, ki se boste prijavili k sodelovanju na Pozitivni točki gibanja Oskrbimo Slovenijo – Štafeta semen 2021, boste po izvedbi aktivnosti poslali organizatorjem tudi Poročilo o izvedenih aktivnostih. To je potrebno storiti najkasneje v roku petih dni po opravljeni aktivnosti in ter poročilu priložite vsaj eno fotografijo. V poročilu nam tudi sporočite, na kakšen način želite prejeti priznanje za sodelovanje: ali po elektronski pošti ali na javni podelitvi.

Povezava do Poročila o izvedenem dogodku za sodelujoče v POZITIVNI TOČKI Štafeta semen in prijavljene v bazi znanja – javna objava: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclmymcWpZ9zp_DXvc8kEGJhlu8akOr-re5e_bkFOj-s95JVQ/viewform.

Prejeto poročilo je pogoj,  da vam lahko podelimo priznanje, če boste izrazili željo, da ga želite prejeti.

 • DRUGE POMEMBNE INFORMACIJE
 • Ohranjamo stara semena.

V Sloveniji je veliko starih semen, ki prehajajo iz roda v rod. V kolikor najdete kakšno staro seme, vas naprošamo, da nam to sporočite na elektronski naslov ekoci.si@gmail.com in pomagali vam bomo pri postopku vpisa semena v Ohranjevalno sorto. Več informacij najdeta na www.ekoci.si.

 • Navdihujoče zgodbe lanskega leta.

Kako so s svojimi dejavnostmi v gibanju Oskrbimo Slovenijo – Štafeta semen sodelovali otroci v vrtcih in šolah z naprednimi mentorji, ki učijo otroke znanj za življenje, napredna društva, posamezniki, invalidi, študentje ter partnerji? Posejali smo na tisoče semen in jih izmenjevali, naredili gredice, šolske vrtove, naredili semenske kroglice. Skupaj s strokovnjaki in podporo somišljenikov smo organizirali pobude, ki smo jih poslali vladajočim za povečanje prehranske varnosti. Kaj vse smo naredili, si lahko pogledate v povzetku na povezavi https://ekoci.si/zadnje/navdihujoce-zgodbe-sodelujocih-v-oskrbimo-slovenijo-stafeta-semen/.

 • Sooskrbovalnica.

Vsi sodelujoči v Oskrbimo Slovenija – Štafeta semen in v društvu Samooskrbni.net in Združenja Ekoci lahko, na lastno željo, dobite informacijo, kje in kdaj potekajo skupinska pobiranja pridelkov na način SOOSKRBOVALNICA DESETINKA (skupna sooskrba). Povezuje ljudi, ki sami ne pridelajo dovolj hrane ali nimajo svoje zemlje, spoštujejo pa sonaravno pridelano hrano in so zanjo pripravljeni tudi sami kaj narediti. Sooskrba je učinkovita pri zagotavljanju večje prehranske varnosti, oživljanja podeželja, zagotavlja oskrbo s hrano v nepredvidenih podnebnih in ostalih razmerah in je odgovor na globali stične trende v prehranski verigi. Namenjena je vsem, ki si sami zase ne uspejo pridelati dovolj hrane, ker nimajo znanja ali pogojev za lastno samooskrbo. Omogoča dostop do sonaravno pridelane hrane tudi tistim, ki si je zaradi višjih cen ne morejo privoščiti. Podrobnosti lahko preberete na tej povezavi: https://ekoci.si/zadnje/sooskrbovalnica-desetinka-nacin-povecanje-sooskrbe-z-lokalno-sonaravno-pridelano-hrano/.

Z pozitivnimi dejanji v sedanjosti soustvarjamo trajnostno prihodnost. Dobrodošli pri soustvarjanju!

Za ekipo Združenja Ekoci in gibanja Oskrbimo Slovenijo – Štafeta semen s partnerji

Irena Rotar

Predsednica Združenja Ekoci

ZGODOVINO PRIHODNOSTI SOUSTVARJAMO Z DEJANJI V SEDANJOSTI

Spoštovani,

Ekoci – eko civilna iniciativa Slovenije, združenje za trajnostno prihodnost, se Vam prisrčno zahvaljujemo za zaupanje in za sodelovanje v letu 2023.

V letu 2024 vam želimo  mnogo zdravja in uspehov v vaših in skupnih prizadevanjih za lepšo prihodnost.

SOUSTVARJANJE TRAJNOSTNI PRIHODNOSTI. Prisrčno se zahvaljujemo vsem strokovnjakom, institucijam, sodelujočim članom, društvom, somišljenikom, partnerjem, naprednim medijem pri soustvarjanju konkretnih dejanj za trajnostno prihodnost. Zahvaljujemo se tudi tistim odločevalcem, ki so preučili voljo ljudstva, katero smo v obliki poslanih pobud pošiljali odločevalcem, institucijam in kar nekaj  so jih tudi realizirali- katere lahko preberete v nadaljevanju.

Zahvaljujemo se mentorjem, vzgojiteljem in učiteljem, ki učijo otroke znanj za življenje,  otrokom, dijakom, študentom, invalidom, naprednim ljudem, sodelujočim v vseslovenskem gibanju za povečanje samooskrbe in ohranjanje slovenskih semen, Oskrbimo Slovenijo- štafeta semen, ki tudi pripomore k temu,  da postaja vse več ljudi samooskrbnih na področju zelišč, zelenjave in sadja. Hvaležni smo, da se je področje vrtičkarstva tako okrepilo. Zahvaljujemo se vsem, ki skupaj soustvarjamo s konkretnimi dejanja k večji prehranski varnosti, samooskrbi in skrbi za ohranjanje slovenskih semen, ki so bogastvo  prednikov, naroda, dežele in naše identitete. Samooskrba, prenos znanja in povezovanje bodo poti  v prihodnosti, predvsem v časih, ko se globalni svet zelo spreminja  zato bo še  to bolj pomembno kot nekoč.

SONARAVNO PRIDELANA HRANA IN SEMENA. Še naprej si bomo prizadevali za povečanje samooskrbe in zgoraj navedene vrednote, si prizadevali, da naše okolje ne bo prežeto z genomsko spremenjenimi rastlinami, ki bi lahko pomenile potencialno  nevarnost  za zdravje čebel, ljudi in uničenje biodiverzite. Še naprej bomo vztrajali, da bo  potem,  ko smo skupaj dosegli, da je  Ptujski žlahtniteljski center pristal v državni lasti (pred tem so ga že predali tujcem ),  žlahtnil in ohranil čim več slovenskih semen. V   genski banki Slovenije, KIS – Kmetijski inštitut Slovenije  je več kot 5000 vzorcev semen, na slovenskem trgu pa jih je možno dobiti z veliko težav le nekaj  več kot 200 vrst slovenskih semen;  zelenjadnice, poljščine in gozdni sortiment, ki so prilagojena našemu okolju.

SVOBODA  JE POVEZANA Z DOSTOPOM DO HRANE, VODE IN NARAVNIH VIROV..

Prizadevali si bomo,  da ohranimo čim več naravnih virov ter,  da naša prehranska varnost ne bo odvisna le od patentiranih semen – prav takšno zakonodajo  skupaj z ohlapnimi pravili genomsko pridelane hrane  se v januarju 2024 pripravljajo  za  sprejem na EU ravni.

Še naprej si bomo prizadevali, da bodo tudi semena v državnih rezervah. Čeprav je že bil  sprejet sklep Vlade, da naj bodo tudi  semena v državnih rezervah, zaenkrat še ni  niti enega semena v  skladišču blagovnih rezerv – brez semen pa ni hrane.

Trudili se bomo za pravice do svobodne izmenjave semen  in svobodo do pridelave  sonaravne   hrane. To  je del tradicije in je  omogočala tudi našim prednikom,  da so preživeli v najslabših časih.  Prizadevali si bomo za povečanje vrtičkarstva  z zelenjadnicami in poljščinami ter sadjem,  da bomo čimbolj samooskrbni  s hrano s poudarkom tudi na zeliščih  – Slovenija   lahko  postane zeliščarska velesila v eko coni Evrope.  Da bodo vsaj naši otroci v šolah in vrtcih in bolniki pili slovenske čaje in jedli čim več slovenske  hrane vsaj v segmentu, ki jih pokrivajo javna naročila. In še naprej bomo ozaveščati  kupce o pomenu slovenske  hrane in kako se aktivirati.

Prizadevali si bomo, da se poklic zeliščar vključi v rokodelske dejavnosti. Omogočajo prenos znanj in  so lahko v pomoč preživetju manjšim kmetijam in za  povečanje biodiverzitete  v pomoč čebelam naravi in ljudem.  Prizadevali si bomo, da se  čim več že narejenih stvari izmenjuje na Izmenjavalnicah semen, znanja in dobrin in se čim manj obremenjuje okolje. Ter da se čim več stvari predela za kar je potreben vpis poklic  reciklator  v rokodelske dejavnosti. V časih,  ki prihajajo bodo pomembna znanja za preživetje , vse od rokodelskih dejavnosti do nadgradnje  in ponovne uporabe in predelave izdelkov  ter do sodobnih znanj. Vključno z čim večjo neodvisnostjo  od uvožene hrane in ohranjanja naravnih virov.  Pri tem pa je najpomembneje,  da našo čudovito deželo, našo Slovenijo ohranimo čim bolj  zeleno in sonaravno. Za kar se lahko potrudi vsakdo izmed nas na svoj način.

Zahvaljujemo se za vsa vaša dejanja, ki  spoštujejo tradicijo, snovno in nesnovno kulturno dediščino in da z vašimi dejanji soustvarjate novo sodobno trajnostno naravnano prihodnost. Verjamemo, da boste z veseljem prebrali, kaj vse smo skupaj  naredili v letu 2023, kje smo bili uspešni in kje ne. Vztrajamo pogumno naprej.  

KAJ VSE SMO NAREDILI V LETU 2023?

Poglejmo si le nekaj pozitivnih iskric, ki nas bodo navdihovale tudi vnaprej – kaj vse smo naredili za povečanje slovenske samooskrbe. Je pa zgodb in uspehov bilo še več.

1.     VSESLOVENSKO GIBANJE ZA POVEČANJE SAMOOSKRBE IN OHRANITEV SLOVENSKIH SEMEN. Sodelujoči v vseslovenskem gibanju Oskrbimo Slovenija – Štafeta semen, gibanje za povečanje samooskrbe in ohranjanje slovenskih semen. Sodelovali so otroci v vrtcih in šolah z naprednimi mentorji, ki učijo otroke znanj za življenje, napredna društva, posamezniki, invalidi, študentje ter partnerji. Posejali smo na tisoče semen in jih izmenjevali, naredili gredice, šolske vrtove, semenske kroglice. Skupaj s strokovnjaki  in podporo somišljenikov smo organizirali pobude, ki smo jih poslali vladajočim za povečanje prehranske varnosti. Kaj vse smo naredili, si lahko pogledate v povzetku na povezavi https://ekoci.si/zadnje/navdihujoce-zgodbe-sodelujocih-v-oskrbimo-slovenijo-stafeta-semen/.

ALI BOSTE TUDI LETOS SODELOVALI V VSESLOVENSKEM GIBANJU OSKRBIMO SLOVENIJO – ŠTAFETA SEMEN? Če boste širili znanje, kako povečati samooskrbo s sonaravno pridelano hrano, zelišči, sadjem,  sejali semena, izdelovali semenske kroglice, ustvarjali svoje ali skupnostne vrtove, sadili sadna drevesa, pridelovali sonaravno, organizirali izmenjevalnice semen, sadik, znanja in dobrin,   se lahko prijavite na povezavi: PRIJAVNICA ZA SODELOVANJE V OSKRBIMO SLOVENIJA – ŠTAFETA SEMEN 2024 (google.com) do 30.1.2024. 

V kolikor potrebujete še več informacij, obiščite www.ekoci ali nas kontaktirajte na mail: ekoci.si@gmail.com;

Skupaj zmoremo več. Sodelujoči bodo imeli ugodnosti do nekaterih brezplačnih gradiv v bazi znanja Samooskrbni.net, brezplačne e-novice, na njihovo željo pa bodo dobili tudi priznanja po predhodno poslanem poročilu glede na aktivnost, ki so jo izvedli in dobili priznanja na Celjskem sejmu, Green Vita, Altermed in MOS Celje. Lahko bodo sodelovali na Izmenjevalnicah semen ter na sejmih, kot so navedeni in na sejmu Agra. Hvaležni smo za donacijo Haskap d.o.o ki, so pomagali pri aktivnostih v lanskem letu. V vrtcu  Slovenska Bistrica  smo  posadili skupaj z otroci in mentorji  sadike  sibirskih  borovnic, haskap , ki jih je  donirala firma Haskap.  V vrtcu Studenice smo posadili skupaj z zavzetim vodstvom in vzgojitelji , otroci in starši  vrtičke  v sadilne vreče, ki jih je doniralo podjetje Home garden, ki se ukvarja s sonaravno pridelavo hrane;  tako, da je imel vsak otrok svoj vrtiček.

Ponosni smo, da so v gibanju sodelovali tudi varovanci z omejenimi zmožnostmi VDC Golovec, Ljubečna in  zapakirali več tisoč semen za Izmenjavalnico semen pod vodstvom zavzete mentorice Mateje. Takole pa so  izdelovali semenske kroglice v OŠ  Kotlje, Koroški jeklarji: https://www.youtube.com/watch?v=f9gHrAF0-nA

2.     SOOSKRBOVALNICA DESETINKA  skupna soooskrba. Povezuje ljudi, ki ne pridelajo dovolj hrane sami  ali nimajo svoje zemlje, spoštujejo sonaravno pridelano hrano in so zanjo pripravljeni tudi sami kaj narediti.  Sooskrba je učinkovita pri zagotavljanju večje prehranske varnosti, oživljanja podeželja, zagotavlja oskrbo s hrano v nepredvidenih podnebnih in ostalih razmerah in je odgovor na globali stične trende v prehranski verigi.  Namenjana  je vsem, ki si sami zase ne uspejo pridelati dovolj hrane, ker nimajo znanja ali pogojev za lastno samooskrbo. Omogoča dostop do sonaravno pridelane hrane tudi tistim, ki si je zaradi višjih cen ne morejo privoščiti.  https://ekoci.si/zadnje/sooskrbovalnica-desetinka-nacin-povecanje-sooskrbe-z-lokalno-sonaravno-pridelano-hrano/.

ALI BOSTE TUDI LETOS SODELOVALI V VSESLOVENSKEM GIBANJU OSKRBIMO SLOVENIJO – ŠTAFETA SEMEN? Če boste širili znanje, kako povečati samooskrbo s sonaravno pridelano hrano, zelišči, sadjem,  sejali semena, izdelovali semenske kroglice, ustvarjali svoje ali skupnostne vrtove, sadili sadna drevesa, pridelovali sonaravno, organizirali izmenjevalnice semen, sadik, znanja in dobrin,   se lahko prijavite na povezavi: PRIJAVNICA ZA SODELOVANJE V OSKRBIMO SLOVENIJA – ŠTAFETA SEMEN 2024 (google.com) do 30.1.2024.  V kolikor potrebujete še več informacij, obiščite www.ekoci ali nas kontaktirajte na mail: ekoci.si@gmail.com

POBUDA GLEDE GENSKO SPREMENJENE HRANE IN PATENTIRANJE SEMEN. Odločevalcem smo poslali pobude  glede nameravanega sprejetja nove zakonodaje na EU ravni  glede genomsko spremenjenih rastlin, ki bi omogočala sajenje patentiranih semen direktno v naravo in omogočalo pridelavo rastlin, ki so ustvarjene z novimi genskimi  tehnikami brez, da bi bila označena semena in tudi ne tako pridelana hrana.  Ekološko kmetovanje in slovenska semena ne bi bila zaščitena. Če bo v januarju sprejeta prvotna zakonodaja na EU ravni bomo v prihodnje jedli le umetno pridelano  hrano,  pridelano z novimi genskimi tehnikami iz modificiranih in patentiranih semen. Ali bo mogoče sploh sejati  še domača semena in pridelovati sonaravno pridelano hrano in ohraniti tradicionalno kmetovanje si lahko ogledate tudi na filmčku  Samooskrbni.net na povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=nKXMwqECyjk.    

POBUDA SEMENSKE KROGLICE. Podali in izvedli smo Pobudo sejanja s semenskimi kroglicami. Veseli nas, da je Zavod za gozdove Slovenija po tem, ko smo Ekoci s somišljeniki podali, takoj po požaru na Krasu, pobudo za ozelenitev Krasa s semenskimi kroglicami (https://ekoci.si/zadnje/sporocilo-za-javnost-pobuda-za-cimprejsnjo-biodiverzitetno-ozelenitev-ze-jeseni/) in smo s prostovoljci prve semenske kroglice tudi ročno posejali na testni površini (https://ekoci.si/zadnje/na-krasu-ze-posejane-prve-semenske-kroglice-od-besed-k-dejanjem/).

KAJ PA PRIHODNOST? Kaj menite ali  se bomo znali pravilno organizirati, da ne bomo lačni v najverjetnejši prihajajoči prehranski krizi? Kliknite na priponko.

NAVDIHUJOČE ZGODBE. Foto utrinki. Svoj doprinos k zgodovini dežele prinaša  tudi vaše  skupno  soustvarjanje  v gibanju združenja Ekoci in gibanju Oskrbimo Slovenijo Štafeta semen ter povezanih društev in partnerjevNa fotografijah so vidni utrinki dogodkov. Na tisoče semen je na novo posajenih  v skupnih aktivnostih.  Razvidno je kako sejejo in sadijo otroci, izmenjujejo sadike zavedni ljudje v društvih, mentorji, strokovnjaki, odločevalci. S semenskimi kroglicami smo na naša tla zasejali aktivnost, da posejemo našo deželo ponovno. Tudi tam kjer ni humasa, da bi seme zrastlo in na način, da ni potrebno prekopavanje zemlje. Omogočajo večletno shranjevanje semen. Z aktivnostmi bomo ponovno ozelenili  Slovenijo tam,  kjer je erozija, požarišča ali  je voda  odnesla prst. Vidno je kako na posvetih iščemo odgovore z odločevalci za boljši svet in z vašimi vprašanji in podporo vztrajamo, da s čim več vaših predlogov uresniči Vsakdo nekaj zna in zmore. Vsi zmoremo vse. Ko stopimo  skupaj napredni ljudje, otroci, ljudje zavzeti  mentorji, napredni strokovnjaki, napredni mediji, institucije  društva in nekateri napredni politiki.. Skupaj nam bo uspelo ohraniti našo dežel zase in za naslednje generacije. Da ne bomo lačni ne mi in ne  naši otroci.

Boste tudi vi sodelovali v vseslovenskem gibanju za povečanje samooskrbe in ohranjanje slovenskih semen. Prijavite se na povezavi  : PRIJAVNICA ZA SODELOVANJE V OSKRBIMO SLOVENIJA – ŠTAFETA SEMEN 2024 (google.com) do 30.1.2024.

VEČ INFO V PRIPONKI. Navdušeni boste, kaj vse zmorejo narediti zavzeti ljudje.

Pogumno naprej. Vsako pozitivno dejanje šteje.. SREČNO,

S spoštovanjem . 

Za ekipo Ekoci, Irena Rotar, preds.

GRADIVO: SLOVENSKA SEMENA IN GENOMSKE TEHNIKE – PREHRANSKA VARNOST

Kaj in kakšno hrano bomo v prihodnje jedli? Veliko je odvisno od sprejema ustrezne zakonodaje, tako na državnem in evropskem nivoju.

V združenju Ekoci, skupaj z strokovnjaki pripravljamo argumentirane pobude ter jih pošiljamo odločevalcem v pomoč, da bodo lažje sprejeli pozitivne ukrepe v dobro prehranske varnosti, ki bo manj odvisna od uvoza, za več hrane v javnih naročih in za ustvarjanje pogojev, da bo kupec vedel, kakšno kakšno hrano kupuje – ali konvencionalno pridelano, kot je sedanja praksa kmetovanja velikih kmetov v Sloveniji, ali trajnostno ekološko biodinamično permakulturno pridelano ali pa industrijsko pridelano hrano, ki ne zraste v zemlji (kot je hidropnika, akvaponika, airponika ter laboratorijsko pridelan hrana, 3D print ali gojenje mokarjev in čričkov za prehrano). Kupec mora vedeti, kaj kupuje in vse mora biti ustrezno označeno – to je zahteva podpisnikov naših poslanih ponud.

Tudi v letu 2024 se nadaljuje sprejemanje zakonodaje na nivoju Evropske unije: kako genomsko spremenjene rastline sejati direktno v naravo, brez da bi vedeli ali rastline iz genomsko spremenjenih semen povzročajo posledice za čebele, zdravje ljudi in živali ter biotsko raznovrstost. Semena bi bila patentirana in drugih semen ne bi bilo mogoče sejati, hrana bi bila neoznačena, slovenska semena pa nezaščitena.

Za več informacij o tej tematiki vam predlagamo, da preučite spodnja gradiva, ki celostno obravnavajo naše aktivnosti in zakonodajo, ki je v postopku sprjemanja dosedanjega in se bodo nadaljevala v letu 2024. 

 1. Članek o semenih, PRIVATIZACIJA SEMEN, A BREZ NJIH NI HRANE, objavljen reviji Jana in na poljuden način govori o trenutnem stanju, zakaj je nevarno sprejeti stališča RS, da se v naravo in ne najprej v rastlinjake, kot predlagamo, brez previdnostnih ukrepov za zdravje čebel in narave umestijo genomske tehnike pridelave rastlin in nevarnost za ekološko kmetovanje in naša semena.
 2. JAVNI POZIV, da naj se zaustavi sprejetje stališča RS do te tematike po vzoru Avstrije in Madžarske, Poljske in naj se upoštevajo stališča francoskih ekoloških kmetov ter zakaj MKGP želi zaostriti pogoje izmenjave semen med malimi kmeti in tako ščititi semenarske multinacionalke.
 3. Pobude za večjo prehransko varnost iz Posveta v Celju in zaščito semen ter zahtevo za semena v državnih rezervah.
 4. Odgovor Ministrstva za kmetijstvo – pozorno jih preberite, odgovori so zanimivi.
 5. 10 pobud za predsedničin forum o prehranski varnosti, kjer med drugim predlagamo, da strateški svet uvrsti v jedilnike slovenske stročnice in kulinariko iz zelišč, kjer bi lahko bili evropska velesila.
 6. Pobude, kako oživiti podeželje, ki so bile poslan na pristojna ministrstva in na Vlado RS.
 7. Dobre prakse letošnjega gibanje Oskrbimo Slovenijo-Štafeta semen, gibanje za povečanje samooskrbe in ohranjanja slovenskih semen, ki deluje že od leta 2012.

Želimo vam prijetno branje in uspešno leto 2024! Hvala, ker nas podpirate!

Ekoci-Eko civilna iniciativa Slovenije

Izdelava strani