Arhivi Kategorije: Zadnje objave

LIFE BIOTHOP BIO PLASTIKA IZ SAVINJSKE DOLINE – BIO KROŽNO GOSPODARSTVO V PRAKSI

Ekipa  Ekoci – eko civilna iniciativa združenje za trajnostno prihodnost je ponosna,  da sodeluje v edinstvenem projektu LIFE BIOTHOP.  Hmelj  je rastlina, ki Savinjsko dolino zaznamuje že skozi stoletja. Njeno mogočna struktura – raste  kot ovijalka  na 7 m plastični  vrvici, ki ji je za oporo in je pripeta na žičnico;  daje pečat tako pokrajini tako hmeljarjem, ki s svojo pridelavo hmelja potem,  ko iz rastline hmelja  poberejo kobule hmelja –  se uvrstijo na častitljivo 5 mesto v pridelavi hmelja na svetu.

Po obiranju hmelja pa postanejo kot odpadek njegova stebla,  ki lahko skupaj z plastično vrvico, ki mu pomaga v času rasti postanejo velik okoljski problem, saj takšna plastika razpada 450 let zato je  bilo potrebno najti rešitev kako to biomaso koristno uporabiti..

Biomasa hmeljarskih rastlin po spravilu se lahko uporablja kot glavna sestavina kompostacije in se nato uporablja kot naravno gnojilo ali material za proizvodnjo biorazgradljivih proizvodov (bio – kompositi, sajenje loncev in embalažnih pladnjev). Zato je mogoče kmetijske odpadke drastično zmanjšati, povečati pa se lahko tudi gospodarstvo prodanih agro-odpadkov bioplastičnim proizvajalcem. Več info o projektu je na povezavi: Projekt LIFE BioTHOP (life-biothop.eu)

Več informacij o doprinosu ekipe Ekoci v projektu Life BIOthop:

Projekt: vključevanje ranljivih skupin v medgeneracijskem centrU Prebold

Veseli smo, da kot partner v projektu sodelujemo tudi Ekoci –EKO civilna iniciativa Slovenije, Združenje za trajnostno prihodnost

Vse informacije o projektu so opisane na povezavi:  https://prebold.si/obcina/projekti/evropski-kmetijski-sklad-za-razvoj-podezelja/vkljucevanje-ranljivih-skupin-v-prostovoljske-aktivnosti-medgeneracijskega-centra-prebold/

Z veseljem vam sporočamo, da se  v Občini Prebold izvaja zanimiv projekt.  Cilj projekta  je ozaveščanje različnih ciljnih skupin prebivalcev pomenu samooskrbe, sonaravno pridelave hrane, trajnostni prihodnosti in aktiviranju posameznika,  kaj lahko  za svojo prihodnost in varovanje okolje naredi sam in v sodelovanju z drugimi s tem , da izvede  aktivnosti , ki  bodo  pomagale  posamezniku  na nivoju družine, lokalne skupnosti in širše, soustvarjale  blagostanje družbe ter varovale okolje  za sedanje in prihodnje rodove.

Ozaveščanje in aktiviranje prebivalcev bo izvedeno z izvedbo delavnic za različne ciljne skupine prebivalcev: otrokom, šolarjem in ranljivem skupinam  ter splošni javnosti , ki podpirajo  realizacijo zastavljenih ciljev kot so navedeni v projektu.  Seznam delavnic  je združen v treh programih,  ki bodo dosegli aktiviranje in razmislek vseh generacij kaj lahko naredimo sami za samooskrbo in trajnostno prihodnost  ter da bodo prebivalci Spodnje Savinjske doline pri vsakodnevnih dejavnostih na vseh področjih upoštevali dejstvo, da morajo sami poskrbeti z načinom življenja za čisto okolje in naravo.

Predstavitev projekta:

Partnerji v projektu: Občina Prebold, Ekoci – eko civilna iniciativa Slovenije, Združenje za trajnostno prihodnost, Savinjska televizija – Studio Forma, Samo Sadnik s.p.

Cilji projekta Z operacijo doseči, da bodo prebivalci Spodnje Savinjske doline pri vsakodnevnih dejavnostih na vseh področjih upoštevali dejstvo, da morajo sami poskrbeti z načinom življenja za čisto okolje in naravo.

Glavne aktivnosti:

– obnova prostora za izvajanje aktivnosti programa,

– ena nova zaposlitev,

– usposobiti 3 prostovoljce animatorjev (mladi do 30 let, starejši od 50 let, ženske, osebe brez izobrazbe, tudi z nižjo izobrazbo, in druge ranljive skupine) za varovanje okolja in ohranjanje narave, ki bodo mlade v vrtcih in osnovnih šolah ter ostale prebivalce v okviru delavnic za ozaveščanje ohranjanja čistega okolja in narave spodbujali k temu;

– delavnice o ohranjanju narave in okolja v vrtcih in osnovnih šolah;

– delavnice o ohranjanju narave in okolja v MCP;

– predstavitve aktivnosti na Savinjski televiziji.

Pričakovani učinki operacije: obnova dodatnega prostora;- 1 novo delovno mesto; spremenjen način življenja; večja ozaveščenost prebivalcev; bolj kakovostno življenje; družbena povezanost; medgeneracijska solidarnost; vključevanje ranljivih skupin v družbo; možnost zaposlitev ranljivih skupin; krepitev sodelovanja z institucionalnim okoljem.

Ciljne skupine: mladi do 30 let, starejši od 50 let, ženske, osebe z nižjo izobrazbo in druge ranljive skupine; vrtčevski otroci in osnovnošolci; ostali prebivalci lokalne skupnosti v SSD.

Kazalnikiobnovljen dodatni prostor za izvajanje delavnic MCP;1 novo delovno mesto;  izdelan program za predstavitev na delavnicah in predavanjih za otroke v vrtcih, osnovnih šolah in ostale prebivalce SSD; izdelan program za usposabljanje prostovoljcev animatorjev za varovanje okolja in ohranjanje narave; usposobljeni najmanj 3 prostovoljce animatorje za varovanje okolja in ohranjanje narave; število izvedenih delavnic in predavanj v vrtcih, osnovnih šolah in MCP; vzpostavljena partnerstva z organizacijami, ki delujejo na področju varovanja okolja in ohranjanja narave; izdelana interna Strategija (priporočilo) varovanja okolja in ohranjanja narave v SSD; izdelan Katalog veščin in znanj prostovoljcev za varovanje okolja in ohranjanje narave; postavitev spletne in facebook strani za aktualno seznanjanje prebivalcev o novostih z naravovarstvenega področja.

PROJEKT VRS PA MCP

Vključevanje ranljivih skupin v prostovoljske aktivnosti Medgeneracijskega centra Prebold

Koncept vseh delavnic je namenjen posamezni ciljni skupini, ki podpirajo realizacijo zastavljenih ciljev kot so navedeni v projektu. Seznam delavnic je združen v treh programih, katerih cilj je, da bodo prebivalci Spodnje Savinjske doline pri vsakodnevnih dejavnostih na vseh področjih upoštevali dejstvo, da morajo sami poskrbeti z načinom življenja za čisto okolje in naravo.

  1. Prvi program zasleduje opisane cilje, navedene v projektu: »ozaveščanje mladih na delavnicah v vrtcih in osnovnih šolah«. Vsebuje seznam delavnic, ki so namenjeni skupinam otrokom v vrtcu, k obisku bodo povabljeni tudi otroci, ki niso vključeni v vrtce.
  2. Drugi program vsebuje seznam delavnic, ki so namenjene otrokom v osnovni šoli, k delu v praksi bodo povabljeni tudi oskrbovanci v DSO Prebold in druge ranljive skupine.
  3. Tretji program pa vsebuje seznam delavnic, ki so namenjene različnim ranljivim ciljnim skupinam in širši javnosti v občinah Prebold, Žalec, Vransko, Polzela in Braslovče.

Vsem delavnicam v šolah in vrtcih je skupno izhodišče: spoznavanje trajnostnih in okoljskih tematik, povezanih tudi s praznovanji svetovnega dneva čebel, biodiverzitete, okolja, hrane in drugih praznikov ter pomena samooskrbe, sodelovanja in povezovanja v lokalni skupnosti in širše. Poudarek je na aktiviranju posameznika, kar bo doseženo z delom v manjših skupinah in skozi izkušnje sejanja semen tudi sodelovanja in povezovanja. Seznam delavnic za ranljive skupine in širšo aktivnosti odraslih je zasnovan kot spoznavanje aktivnosti in načinov, kako lahko posameznik poskrbi lažje za svojo družino in za prihodnost ter se poveže v lokalno skupnost in hkrati varuje okolje s trajnostnim pristopom.

Predvideno je zajeti čim več ljudi, delo na posamezni delavnici pa bo v praktičnem delu potekalo v manjših skupinah, za kar je potrebno tudi več izvajalcev. Predvidoma bomo na tak način dosegli, da bo čim več ljudi vključilo v vsakdanje življenje trajnostni pristop k življenju, delu in varovanju okolja ter se aktiviralo na trgu dela ter v lokalni skupnosti v povezavi z zelenim trajnostnim podjetništvom.

Kmetijske prakse za obvarovanje zdravja narave in ljudi – Zazdravje.net

Iz članka: Kmetijske prakse za obvarovanje zdravja narave in ljudi – Zazdravje.net

V  času od 21. do 26. 8. 2021 je v Gornji Radgoni potekal že 59. sejem Agra, na katerem je bilo mogoče videti in slišati marsikatero novost s področij sonaravne pridelave hrane, bio krožnega gospodarstva, prilagajanja na podnebne spremembe, problematike trženja malih kmetij in sobivanja. Obiskovalci so bili nad prikazanim navdušeni in marsikatera predstavljena rešitev je dala razmislek za implementacijo v praksi.

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (IHPS), Pomurski sejem, Ekoci – eko civilna iniciativa Slovenije in partnerji so s strokovnjaki in z ljudmi iz prakse prikazali prenos naprednih znanj iz teorije v prakso: rešitve za prilagoditev na podnebne spremembe, sodobne trajnostne tržne trende, ekosistemske rešitve pri sonaravni pridelavi hrane in varovanju okolja ter oblike bio krožnega gospodarstva. Na poligonu Zeleni dragulji narave je bila tudi v praksi predstavljena zasaditev.

Bioplastika iz hmeljevine

Prvič so bili prikazani biorazgradljivi vrtnarski lončki in embalaža za steklenice iz bioplastike, katerih osnovna surovina je hmeljevina (ostanek po obiranju hmelja), ki nastaja v evropskem projektu LIFE BioTHOP.

Novost so ustvarili v Savinjski dolini, kjer raste osnovna surovina za njeno izdelavo – hmelj, končni izdelki pa nastanejo s povezovanjem partnerjev iz štirih držav. Na poligonu Zeleni dragulji narave si je bilo mogoče ogledati tudi nasad hmelja ter potek celotnega krogotoka bio krožnega gospodarstva: kako hmelj raste in kako iz odpadne hmeljevine, pomešane z biorazgradljivo vrvico, nastane granulat za bioplastiko, iz katere izdelujejo lončke za vzgojo sadik, iz vlaken pa embalažo za vinske steklenice. Prikazan je bil tudi proces izdelave embalaže iz paradižnikovih stebel.

Trajnostna prihodnost zahteva še več podobnih dobrih primerov bio krožnega gospodarstva, kjer bomo vhodne surovine nadomestili z naravnimi biorazgradljivimi, tako da na koncu življenjske dobe proizvoda ne bo odpadka, ki bi obremenjeval okolje, ampak se bo naravno razgradil.

Sonaravne priložnosti za male kmetije

V času spremenjenih gospodarskih razmer lahko male kmetije najdejo drugačno konkurenčnost in tako pridobijo priložnosti za zaslužek in nova delovna mesta, kar so predstavili strokovnjaki iz pilotnega projekta Konkurenčnost kmetovanja malih kmetij na VVO in OMD na zanimivem posvetu.

Kako lahko male kmetije bistveno pripomorejo k večji samooskrbi s hrano in kako najti ravnovesje med ekologijo, etiko in ekonomijo? Z ekosistemskimi sonaravnim rešitvami. Kje najti nove priložnosti na kmetijah? S pridelavo zelišč, vzpostavitvijo naravnih ekosistemov in takšnih dejavnosti na kmetijah, ki omogočajo pridelavo hrane tako za samooskrbo kot za trg.

Na predavanjih so bile predstavljene dobre prakse iz pilotnih projektov Zelpod in Ekomale, ki jih izvaja IHPS s partnerji. Predavatelji so predstavili rastline, ki so vključene v projekte (zelišča in poljščine), in izdelke, ki nastajajo v sklopu projektov.

Haskap jagode so čudovita priložnost za povečanje oskrbe sadjem, so sonaravno celostno živilo, imajo pomembne lastnosti za boljše zdravje, njihovo gojenje pa je dobra priložnost tudi za manjše kmetije, kot je predstavil Zoran Petrovič.

Genska banka zdravilnih zelišč in skrb za opraševalce

Na poligonu Zeleni dragulji narave so poleg poljščin in vrtnin posajene tudi rastline iz genske banke zdravilnih in aromatičnih rastlin, ki jih hranijo na IHPS v Žalcu. Pomen ohranjanja avtohtonih rastlin in pomen genske banke je predstavila mag. Nataša Ferant.

Zdravilne rastline lahko uporabljamo za različne namene. Tokrat so bile predstavljene tudi kot medovita zelišča, ki so pomembna pri prehrani čebel in divjih opraševalcev, zato so vključena v EIP projekta Sadjarji za opraševalce in opraševalci za sadjarje (SOOS). Tudi o pomenu zelišč pri ohranjanju biodiverzitete opraševalcev je v svoji predstavitvi govorila mag. Nataša Ferant.

Srečanja, izmenjava mnenj, povezovanja in pobude

Sejem Agra je tudi kraj za srečanja in izmenjavo mnenj in pobud – tudi neposredno s predstavniki oblasti. Ministroma Jožetu Podgoršku in Zdravku Počivalšku je Irena Rotar, Ekoci – eko civilna iniciativa Slovenije, podala pobudo somišljenikov, kako dvigniti odkupne cene hrane in istočasno ohraniti okolje. Predlagajo, da Slovenijo razglasimo kot eko vrt Evrope: »I FEEL Slovenia – healthy food«. V ta namen smo Ekoci sicer že poslali pobudo na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter tudi dobili odgovor.

Z županom Dobrovnika Marjanom Kardinarjem z ekipo, poslancem Dejanom Židanom in Simonom Balažičem s TV AS Murska Sobota pa smo s pogovarjali o samooskrbnih in sobivanjskih skupnostih kot eni izmed poti v trajnostno prihodnost. Več o tem izveste v prispevku: Prihodnost je v sobivanjskih skupnostih.

Veseli smo povezovanja in navdušenja obiskovalcev nad prikazanimi rešitvami.

Trajnostno prihodnost soustvarjajmo skupaj.

Povzetek dogodkov na Agri od 21.8. do 26.8. 2021

TRAJNOSTNO  MODERNO EKOSISTEMSKO KMETIJSTVO” *  ekonomičnost  in priložnosti malih kmetij

Bioplastika*  bio krožno gospodarstvo * zelišča* *jagode haskap

Pobude Eko cona Evrope  –  sobivanjske in samooskrbne  skupnosti

V času od 21. – 26.8.2021, sejem Agra, Gornja Radgona:  Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Pomurski sejem in Ekoci – eko civilna iniciative Slovenije ter partnerji, so  skupaj s strokovnjaki in ljudmi iz prakse prikazali prenos naprednih znanj iz teorije v prakso v iskanju rešitev prilagoditev na podnebne spremembe in sodobne  trajnostne tržne trende ekosistemskih rešitev pri sonaravni pridelavi hrane in varovanja okolja ter bio krožnega gospodarstva s predavanji, predstavitvami ter na praktičnih primerih s prikazom posaditev na Poligonu zeleni dragulji narave. Prikazani  so bili  pridelki in izdelki, ki že nastajajo na področju bio krožnega gospodarstva in ekosistemskih trajnostnih rešitev z sonaravno pridelavo hrane in zelišč ter povečanje samooskrbe. Obiskovalci so bili nad prikazanim navdušeni in marsikatera prikazana rešitev je dala razmislek za  implementacijo v praksi. Z navdušenjem so preučili bio krožno gospodarstvo v praksi s prikazom uporabe hmeljevine iz Savinjskega hmelja, prvič  so bili  prikazani biorazgradljivi vrtnarski lončki iz bioplastike in embalaža za steklenice, katerih osnovna surovina je hmeljevina (ostanek po obiranju hmelja) savinjskega hmelja, ki nastaja v evropskem projektu Life BioTHOP.

EKOCI NA AGRI 2021: sporočilo za javnost – aktivnosti 22.08.21

Sporočilo za javnost: ekonomičnost malih kmetij.

Celoten napovednik dogodkov najdete tukaj: https://ekoci.si/zadnje/ekoci-na-agri-2021-dogodki-predavanja-in-predstavitve-trajnostno-moderno-ekosistemsko-kmetijstvo/