JAVNI POZIV ODLOČEVALCEM ZA ZAUSTAVITEV POSTOPKA PRED SPREJETJEM STALIŠČ REPUBLIKE SLOVENIJE DO PREDLOGOV UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA GLEDE UREDB O RASTLINAH, semenih in gozdnega materiala

 1. 2002/55/ES, 2002/56/ES, 2002/57/ES, 2008/72/ES in 2008/90/ES (uredba o rastlinskem razmnoževalnem materialu), številka dokumenta: 54913-48/2023/4, datum dokumenta: 09.11.2023, objavljenim na portalu DS in
 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pridelavi in trženju gozdnega reprodukcijskega materiala, spremembi uredb (EU) 2016/2031 in 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Sveta 1999/105/ES (uredba o gozdnem reprodukcijskem materialu), številka dokumenta: 54913-49/2023/4, datum dokumenta: 09.11.2023, objavljenim na portalu DS.

Po podrobnem pregledu dokumentov ocenjujemo, da določena stališča predstavljajo veliko tveganje za našo trenutno in bodočo samooskrbo, slovensko suverenost in neodvisnost. Ekoci s somišljeniki in sodelujočimi strokovnjaki predlagamo, da se začasno umakne obravnava teh dokumentov iz dnevnega reda in se pred tem opravi širša javna razprava, saj bodo sprejeta stališča bistveno vplivala na sedanje in prihodnje generacije na prehransko varnost in na biodiverziteto.  Z namenom zagotovitve ustreznosti predlogov EU predlagamo dodatne študije in celosten razmislek, kaj ta dokument pomeni tudi na strateško prehransko varnost države. Slovenija naj sledi dobri praksi Avstrije in Madžarske, ki omenjenih dokumentov niso podprle. Sledi naj ugotovitvam in analizam iz Francije glede rastlin pridobljenih z  novimi genomskimi  tehnikami.

Sprejetje teh dokumentov bi postavila odločevalce v nepošten položaj, če bi sprejeli ta stališče, saj so celo že sami pripravljalci dokumentov navedli: »O napovedi Komisije naj bi posodobitev zakonodaje s področja RRM prispevala k ciljem Evropskega zelenega dogovora, konkretneje Strategije od vil do vilic in Strategije o biotski raznovrstnosti. Konkretnega vpliva v tej fazi ni mogoče oceniti, zato bo Komisija za potrebe spremljanja in ocenjevanja napredka pri doseganju ciljev tega predloga ter njegovih gospodarskih, okoljskih in družbenih vplivov.«

Torej bi RS podala najprej stališča brez ocen in raziskav in brez širše javne razprave. Predlagamo nujne dopolnitve, ki bi v primeru, da se dopolnitve ne sprejmejo, to imelo ogromne posledice na zaščito avtohtonih semen, prehranske varnosti in biodiverzitete, ter vplivov na okolje, naravo in ljudi pa tudi na zdravstveno, gospodarsko, okoljsko in ekonomsko prihodnost v Sloveniji. Dokumentacijo je potrebno dopolniti s študijami kaj pomeni implementacija določil za zdravje ljudi, živali in okolja. Trenutni dokument tega vidika sploh ne obravnava.

V kolikor bi se vsa določila, navedena v dokumentih, realizirala v praksi, pa je ogrožena suverenost prebivalcev Slovenije, saj bo prehranska varnost odvisna od patentiranih semen, od plačevanja licenc korporacijam in opredeljena ni zaščita slovenskega genskega materiala. Kmetom bo onemogočena setev lastnih semen kmetom in izmenjave med kmeti, kar je del tradicije v naši deželi že stoletja.

Predlagamo, da se dokumentacija dopolni z neodvisnimi študijami, kaj pomeni implementacija določil za zdravje ljudi, živali in okolja. Ker je potreben daljši poizkusni čas vpliva na ljudi, živali in naravo, predlagamo, upoštevajo naši predlogi, preden se gensko

modificirana tehnologija dejansko uporabi v praksi.

Sprejetje dokumentov in potrditve pripravljenih stališč RS Slovenije brez ustreznih študij, ki bi dajala kredibilnost odločanju in brez poznavanja mnenja državljanov, ki bo imelo v vsakem primeru dolgotrajne posledice, bi bilo neodgovorno. Sprašujemo se, ali si predlagatelji in odločevalci v primeru sprejetja teh dokumentov upajo zastaviti osebno premoženje za povrnitev škode okolju naravi in ljudem, če bi šlo kaj narobe zaradi sprejetih odločitev.

Torej ne vemo, kaj točno bo prinesla Uredba in dokler tega ne vemo, suverenosti pri odločanju o tako pomembnih vprašanjih nikakor ne smemo predati tujim inštitucijam Predlagamo dodatne študije in celosten razmislek, kaj ta dokument pomeni tudi na strateško prehransko varnost države. Predlagamo, da Slovenija sledi dobri praksi Avstrije in Madžarske, ki omenjenih dokumentov niso podprle. In sledi ugotovi  in analizam iz Francije glede pomislekov gensko modificiranih rastlin.   Predlagamo pa tudi  nujne dopolnitve, brez katerih bi nastale ogromne posledice na zaščito semen, prehranske varnosti in biodiverzitete. Hkrati bi tvegali nevarne vplive na okolje, naravo in ljudi  pa tudi na zdravstveno, gospodarsko, okoljsko in ekonomsko prihodnost v Sloveniji.

Celoten dokument:

Za prihodnost vsako pozitivno dejanje šteje. Soustvarjajmo jo odgovorno za sedanje in prihodnje rodove.

S spoštovanjem,

za sodelujoče strokovnjake in pripravljavce pobud

Irena Rotar

Predsednica Ekoci – eko civilna iniciativa Slovenije, združenje za trajnostno prihodnost

 • Ekoci – eko civilna iniciativa Slovenije, združenje za trajnostno prihodnost
 • Gibanje Oskrbimo Slovenijo – Štafeta semen
 • Društvo Ognjič
 • Gibanje Rajski vrt obilja za vse
 • Številni somišljeniki

V vednost:

 • Parlamentarni odbor za zunanje zadeve
 • Parlamentarni odbor za kmetijstvo
 • Državni zbor
 • Državni svet
 • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Kabinet Predsednika vlade
 • Urad Predsednice Republike Slovenije