Projekt: vključevanje ranljivih skupin v medgeneracijskem centrU Prebold

Veseli smo, da kot partner v projektu sodelujemo tudi Ekoci –EKO civilna iniciativa Slovenije, Združenje za trajnostno prihodnost

Vse informacije o projektu so opisane na povezavi:  https://prebold.si/obcina/projekti/evropski-kmetijski-sklad-za-razvoj-podezelja/vkljucevanje-ranljivih-skupin-v-prostovoljske-aktivnosti-medgeneracijskega-centra-prebold/

Z veseljem vam sporočamo, da se  v Občini Prebold izvaja zanimiv projekt.  Cilj projekta  je ozaveščanje različnih ciljnih skupin prebivalcev pomenu samooskrbe, sonaravno pridelave hrane, trajnostni prihodnosti in aktiviranju posameznika,  kaj lahko  za svojo prihodnost in varovanje okolje naredi sam in v sodelovanju z drugimi s tem , da izvede  aktivnosti , ki  bodo  pomagale  posamezniku  na nivoju družine, lokalne skupnosti in širše, soustvarjale  blagostanje družbe ter varovale okolje  za sedanje in prihodnje rodove.

Ozaveščanje in aktiviranje prebivalcev bo izvedeno z izvedbo delavnic za različne ciljne skupine prebivalcev: otrokom, šolarjem in ranljivem skupinam  ter splošni javnosti , ki podpirajo  realizacijo zastavljenih ciljev kot so navedeni v projektu.  Seznam delavnic  je združen v treh programih,  ki bodo dosegli aktiviranje in razmislek vseh generacij kaj lahko naredimo sami za samooskrbo in trajnostno prihodnost  ter da bodo prebivalci Spodnje Savinjske doline pri vsakodnevnih dejavnostih na vseh področjih upoštevali dejstvo, da morajo sami poskrbeti z načinom življenja za čisto okolje in naravo.

Predstavitev projekta:

Partnerji v projektu: Občina Prebold, Ekoci – eko civilna iniciativa Slovenije, Združenje za trajnostno prihodnost, Savinjska televizija – Studio Forma, Samo Sadnik s.p.

Cilji projekta Z operacijo doseči, da bodo prebivalci Spodnje Savinjske doline pri vsakodnevnih dejavnostih na vseh področjih upoštevali dejstvo, da morajo sami poskrbeti z načinom življenja za čisto okolje in naravo.

Glavne aktivnosti:

– obnova prostora za izvajanje aktivnosti programa,

– ena nova zaposlitev,

– usposobiti 3 prostovoljce animatorjev (mladi do 30 let, starejši od 50 let, ženske, osebe brez izobrazbe, tudi z nižjo izobrazbo, in druge ranljive skupine) za varovanje okolja in ohranjanje narave, ki bodo mlade v vrtcih in osnovnih šolah ter ostale prebivalce v okviru delavnic za ozaveščanje ohranjanja čistega okolja in narave spodbujali k temu;

– delavnice o ohranjanju narave in okolja v vrtcih in osnovnih šolah;

– delavnice o ohranjanju narave in okolja v MCP;

– predstavitve aktivnosti na Savinjski televiziji.

Pričakovani učinki operacije: obnova dodatnega prostora;- 1 novo delovno mesto; spremenjen način življenja; večja ozaveščenost prebivalcev; bolj kakovostno življenje; družbena povezanost; medgeneracijska solidarnost; vključevanje ranljivih skupin v družbo; možnost zaposlitev ranljivih skupin; krepitev sodelovanja z institucionalnim okoljem.

Ciljne skupine: mladi do 30 let, starejši od 50 let, ženske, osebe z nižjo izobrazbo in druge ranljive skupine; vrtčevski otroci in osnovnošolci; ostali prebivalci lokalne skupnosti v SSD.

Kazalnikiobnovljen dodatni prostor za izvajanje delavnic MCP;1 novo delovno mesto;  izdelan program za predstavitev na delavnicah in predavanjih za otroke v vrtcih, osnovnih šolah in ostale prebivalce SSD; izdelan program za usposabljanje prostovoljcev animatorjev za varovanje okolja in ohranjanje narave; usposobljeni najmanj 3 prostovoljce animatorje za varovanje okolja in ohranjanje narave; število izvedenih delavnic in predavanj v vrtcih, osnovnih šolah in MCP; vzpostavljena partnerstva z organizacijami, ki delujejo na področju varovanja okolja in ohranjanja narave; izdelana interna Strategija (priporočilo) varovanja okolja in ohranjanja narave v SSD; izdelan Katalog veščin in znanj prostovoljcev za varovanje okolja in ohranjanje narave; postavitev spletne in facebook strani za aktualno seznanjanje prebivalcev o novostih z naravovarstvenega področja.

PROJEKT VRS PA MCP

Vključevanje ranljivih skupin v prostovoljske aktivnosti Medgeneracijskega centra Prebold

Koncept vseh delavnic je namenjen posamezni ciljni skupini, ki podpirajo realizacijo zastavljenih ciljev kot so navedeni v projektu. Seznam delavnic je združen v treh programih, katerih cilj je, da bodo prebivalci Spodnje Savinjske doline pri vsakodnevnih dejavnostih na vseh področjih upoštevali dejstvo, da morajo sami poskrbeti z načinom življenja za čisto okolje in naravo.

  1. Prvi program zasleduje opisane cilje, navedene v projektu: »ozaveščanje mladih na delavnicah v vrtcih in osnovnih šolah«. Vsebuje seznam delavnic, ki so namenjeni skupinam otrokom v vrtcu, k obisku bodo povabljeni tudi otroci, ki niso vključeni v vrtce.
  2. Drugi program vsebuje seznam delavnic, ki so namenjene otrokom v osnovni šoli, k delu v praksi bodo povabljeni tudi oskrbovanci v DSO Prebold in druge ranljive skupine.
  3. Tretji program pa vsebuje seznam delavnic, ki so namenjene različnim ranljivim ciljnim skupinam in širši javnosti v občinah Prebold, Žalec, Vransko, Polzela in Braslovče.

Vsem delavnicam v šolah in vrtcih je skupno izhodišče: spoznavanje trajnostnih in okoljskih tematik, povezanih tudi s praznovanji svetovnega dneva čebel, biodiverzitete, okolja, hrane in drugih praznikov ter pomena samooskrbe, sodelovanja in povezovanja v lokalni skupnosti in širše. Poudarek je na aktiviranju posameznika, kar bo doseženo z delom v manjših skupinah in skozi izkušnje sejanja semen tudi sodelovanja in povezovanja. Seznam delavnic za ranljive skupine in širšo aktivnosti odraslih je zasnovan kot spoznavanje aktivnosti in načinov, kako lahko posameznik poskrbi lažje za svojo družino in za prihodnost ter se poveže v lokalno skupnost in hkrati varuje okolje s trajnostnim pristopom.

Predvideno je zajeti čim več ljudi, delo na posamezni delavnici pa bo v praktičnem delu potekalo v manjših skupinah, za kar je potrebno tudi več izvajalcev. Predvidoma bomo na tak način dosegli, da bo čim več ljudi vključilo v vsakdanje življenje trajnostni pristop k življenju, delu in varovanju okolja ter se aktiviralo na trgu dela ter v lokalni skupnosti v povezavi z zelenim trajnostnim podjetništvom.