SEMENARSTVO V SLOVENIJI – SORTNA LISTA SEMEN zelenjadnic, sadnih rastlin in trte za leto 2021

Brez semen ni hrane. Tudi zato si Ekoci – eko civilna iniciativa Slovenije že več kot desetletja prizadeva za ohranjaje, izmenjavo in sajenje semen avtohtonih tradicionalnih in domačih sort semen.

Predlagamo, da si prenesete sortno listo (Seznam – SORTNA LISTA poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte za leto 2021), ki jo najdete na povezavi https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/UVHVVR/Rastlinski-semenski-material/Publikacija-Sortna-lista/SL_2021_splet.pdf.

SORTNA LISTA POLJŠČIN IN ZELENJADNIC

V sortni listi so vse sorte, ki izpolnjujejo predpisane zahteve za vpis v sortno listo po Zakonu o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05-UPB, 41/09, 32/12, 90/12- ZdZPVHVVR in 22/18; v nadaljevanju: ZSMKR).

Najpomembnejše lastnosti sort so pri posameznih vrstah navedene v opombah. Prav tako so v opombah posebej označene ohranjevalne sorte in vrtičkarske sorte zelenjadnic. Pri ohranjevalnih sortah je v opombah navedena tudi regija porekla, to je območje v katerem se sorta lahko prideluje in trži.

SORTNA LISTA ZA TRTO

Sortna lista za trto je spisek sort trte (Vitis sp.), ki so bile v skladu z ZSMKR vpisane v sortno listo kot vinske ali namizne sorte ali sorte podlag. Pri imenih sort je kot soznačnica navedeno tudi originalno ime sorte ali tuje ime za sorte, ki so razširjene tudi v sosednjih državah. Pri tujih sortah, kjer ni navedena soznačnica, uporabljamo v Sloveniji originalno ime sorte. Pri vinskih sortah je v opombah navedena barva vina in zgodnost sorte. Posebej so označene tudi ohranjevalne sorte.

SORTNA LISTA SADNIH RASTLIN

Zaradi sprememb v evropski zakonodaji smo ponovno uvedli sortno listo sadnih rastlin, v katero so vpisane pretežno stare sorte, ki izpolnjujejo pogoje iz 55. člena ZSMKR in so se pridelovale ter tržile na območju Republike Slovenije pred 30. septembrom 2012. Registrska številka: enoznačna oznaka za sorto, ki je sestavljena iz kode za vrsto in iz zaporedne številke. Datum vpisa: datum izdaje odločbe o vpisu sorte v sortno listo. Vzdrževalec: številska koda vzdrževalca sorte. Pooblaščenec vzdrževalca: številska koda pooblaščenca vzdrževalca sorte.

Opombe: kratice za posamezne lastnosti in posebnosti sort, navedene so v seznamu opomb na strani 10. 2 REGISTER ZAVAROVANIH SORT RASTLIN V registru zavarovanih sort rastlin so vse sorte, ki izpolnjujejo predpisane zahteve za zavarovanje sorte po Zakonu o varstvu novih sort rastlin (Uradni list RS, št. 113/06 – uradno prečiščeno besedilo in 90/12 – ZdZPVHVVR; v nadaljevanju: ZVNSR). Od 1. maja 2004 dalje so v Sloveniji zavarovane tudi vse sorte, ki so v Evropski uniji (v nadaljevanju: EU) zavarovane po sistemu varstva sort EU. Enotni postopek varstva sort EU vodi Urad skupnosti za rastlinske sorte (CPVO) s sedežem v Angersu v Franciji. Seznam sort, ki so v EU zavarovane ali v postopku varstva, je dosegljiv na spletnem naslovu: http://www.cpvo.europa.eu.

  • Registrska številka: enoznačna oznaka za sorto, enaka kot v sortni listi. Datum podelitve varstva: datum izdaje odločbe o zavarovanju sorte v Republiki Sloveniji.
  • Trajanje varstva: datum, do katerega velja varstvo sorte v Republiki Sloveniji. Sortna lista 2021 / National list of Varieties 2021.
  • Imetnik žlahtniteljske pravice: imetnik, ki mu je bila po zakonu podeljena žlahtniteljska pravica.

Publikacija Sortna lista poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte za leto 2021 je dostopna tudi na spletni strani Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin: https://www.gov.si/teme/sortna-lista-in-skupni-katalogi-sort/.

V ta namen je dobro poznati slovensko zakonodajo, ki ureja to področja, ki jo najdete na povezavah:

Želimo vam, da čim več semen lepo zraste.

Ekoci – Oskrbimo Slovenijo – Štafeta semen