S E Z N A M avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin*

S E Z N A M
avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin*

I

Ta seznam (v nadaljnjem besedilu: seznam sort) se objavlja za potrebe izvajanja ukrepa pridelava avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin v skladu s predpisi, ki urejajo Program razvoja podeželja 2004–2006.

II

Seznam sort predstavlja ohranjevalne sorte kmetijskih rastlin, ki vključujejo domače in udomačene sorte teh rastlin.

III

V skladu z drugim in tretjim odstavkom 18. člena pravilnika o postopku vpisa sorte v sortno listo in vodenju sortne liste (Uradni list RS, št. 38/03, v nadaljnjem besedilu: pravilnik) je domača (avtohtona) sorta tista sorta ali populacija določene vrste kmetijskih rastlin, ki je nastala iz avtohtonega izvornega genskega materiala in ni bila načrtno žlahtnjena ter se prideluje, vzdržuje in razmnožuje v Republiki Sloveniji. Domača sorta je tudi sorta, ki je bila požlahtnjena v Republiki Sloveniji pred več kot 15 leti oziroma pri vinski trti in sadnih vrstah pred več kot 30 leti in se semenski material te sorte v Republiki Sloveniji še prideluje, vzdržuje oziroma razmnožuje.

Avtohtone in domače sorte kmetijskih rastlin vključujejo:

Tabela 1

IV

V skladu s četrtim odstavkom 18. člena pravilnika je udomačena ali tradicionalna sorta starejša sorta tujega porekla, ki se v Republiki Sloveniji prideluje že več kot 15 let oziroma pri vinski trti in sadnih vrstah več kot 50 let in je dobro prilagojena na slovenske pridelovalne razmere. Vzdrževanje sorte oziroma pridelava semenskega materiala udomačene sorte mora potekati v Republiki Sloveniji.

Tradicionalne sorte kmetijskih rastlin vključujejo:

Tabela 2

V

Opis avtohtonih, domačih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin, navedenih v točkah III. in IV., je kot priloga sestavni del tega seznama.

VI

Ta seznam se uporablja za obravnavo in odločanje o vlogah, vloženih skladno s predpisi iz točke I. tega seznama.

VII

Ta seznam se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 321-205/2003-15

Ljubljana, dne 26. marca 2004.

EVA 2002-2311-0258

mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

* Ta seznam se vsebinsko nanaša na Uredbo Sveta (ES) 31999R1257 (UL L 160/80, 26. 6. 1999) in Uredbo Komisije (ES) 32002E0445 (UL L 74/1, 15. 3. 2002).

vir http://www.uradni-list.si/1/content?id=48093